Dienstleistungen - 93248-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Alphen aan den Rijn: Diensten voor het wieden van onkruid

2021/S 037-093248

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Alphen aan den Rijn
Nationaal identificatienummer: 27375186
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Alphen aan den Rijn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2405 SH
Land: Nederland
Contactpersoon: Lara van der Zwan
E-mail: lvdzwan@alphenaandenrijn.nl
Telefoon: +31 621528680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.AlphenaandenRijn.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=163671
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onkruidbeheersing op verhardingen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel

De opdracht heeft betrekking op de onkruidbeheersing en het steken van graskanten in de verschillende gebieden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Aanbesteder wil met twee (2) opdrachtnemers een prestatiecontract afsluiten voor de onkruidbeheersing op verhardingen. Daarbij is aanbesteder op zoek naar een gedegen samenwerking, waarbij de gemeente en opdrachtnemers voortdurend aansturen op het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Procedure

Deze aanbesteding volgt de Europese openbare procedure.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 – Gebieden 1, 4 en 5

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312100 Onkruidverdelging
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Alphen Centrum en Zegersloot,

— Rijnwoude,

— Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bevat de onkruidbeheersing op verhardingen en graskanten steken binnen de volgende gebieden van de gemeente Alphen aan den Rijn:

— Alphen Centrum en Zegersloot,

— Rijnwoude,

— Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebieden 2 en 3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 Onkruidverdelging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Alphen West,

— Alphen Noord.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bevat de onkruidbeheersing op verhardingen en graskanten steken binnen de volgende gebieden van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

— Alphen West,

— Alphen Noord.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 227-558459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Gebieden 1, 4 en 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VDBH West bv
Plaats: Stolwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Gebieden 2 en 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groenaannemingsbedrijf Punt bv
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021