Dienstleistungen - 93284-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

2021/S 037-093284

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636813)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 9, Luiza Kuźmińska
E-mail: bzp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910215
Faks: +48 223910296
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg

Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.64.2020.LK
II.1.2)Główny kod CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg, z podziałem na zadania:

— zadanie 1 (2.1)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 2 (2.2)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 3 (2.3)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 4 (2.4)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 5 (2.5)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 6 (2.6)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 7 (2.7)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 8 (2.8)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 10 000 Mg,

— zadanie 9 (2.9)* – zagosp. odp. kom. pochodz. z t. m.st. W-wy w planow. il. maks. 11 000 Mg.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636813

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: