Dienstleistungen - 93307-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2021/S 037-093307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-631237)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szarow
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0394/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej także „Usługami”.

2. Szczegółowy zakres Usług określony jest w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-631237

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: