Dienstleistungen - 93376-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie promocji

2021/S 037-093376

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 012070669
Adres pocztowy: ul. Krucza 50
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-025
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Dominikowska
E-mail: bpp@paih.gov.pl
Tel.: +48 223349821
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.paih.gov.pl/pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” – nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR

Numer referencyjny: BPR.CZP.25.08/2020/WR
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32354500 Filmy wideo
79822500 Usługi projektów graficznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” – nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR

2. Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem, wynikiem negocjacji, w tym zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (dalej „IPU” stanowiącymi Załącznik nr 2 do zaproszenia.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 23/06/2021
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 124-304344

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020”

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Science Now Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 146313390
Adres pocztowy: ul. Wspólna 54A/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-684
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 380935093
Adres pocztowy: ul. Jana z Kolna 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-864
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Tellart B.V. (spółka prawa holenderskiego)
Krajowy numer identyfikacyjny: 000029790980
Adres pocztowy: Van Diemenstraat 176, 2-gie piętro
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 1013CP
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 2 439 024.39 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32354500 Filmy wideo
79822500 Usługi projektów graficznych
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
VII.1.4)Opis zamówienia:

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie prac w zakresie produkcji dodatkowych materiałów multimedialnych, tj. pięciu autorskich scenariuszy dla doświadczenia multimedialnego „Pejzaże kreatywności”, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz nadzór autorski nad ich wdrażaniem.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/10/2021
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 439 024.39 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Science Now Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 146313390
Adres pocztowy: ul. Wspólna 54A/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-684
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 380935093
Adres pocztowy: ul. Jana z Kolna 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-864
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Tellart B.V. (spółka prawa holenderskiego)
Krajowy numer identyfikacyjny: 000029790980
Adres pocztowy: Van Diemenstraat 176, 2-gie piętro
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 1013CP
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zakres prac obejmie:

1. zadanie I: produkcję dodatkowych materiałów multimedialnych, tj. pięciu autorskich scenariuszy dla doświadczenia multimedialnego „Pejzaże kreatywności”, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, zgodnie z koncepcją materiałów multimedialnych wraz z kompletną listą doświadczeń multimedialnych i interaktywnych Pawilonu. Realizacja zadań będzie podzielona na etapy:

a. etap I: stworzenie zespołu projektowego, obejmującego m.in. reżysera, art directora, ilustratorów, animatorów, producentów muzycznych oraz zespołu programistycznego; opracowanie założeń dla szczegółowej koncepcji dla jednego scenariusza, obejmujących rozwinięcie założeń dramaturgicznych przedstawionych w ramach zadania I; stworzenie założeń dla integracji jednego scenariusza z silnikiem interaktywnym dla modułu scen, modułu zasobów graficznych (określenie zakładanych dla scenariusza prerenderowanych zasobów 2D, 3D oraz video), modułu projekcyjnego, modułu wizualizacyjnego, modułu dźwiękowego, modułu interakcji i modułu synchronizacyjnego z uwzględnieniem założeń dla szczegółowej koncepcji dla jednego scenariusza;

b. etap II: opracowanie założeń dla szczegółowych koncepcji dla pozostałych czterech scenariuszy, obejmujących rozwinięcie założeń dramaturgicznych przedstawionych w ramach Zadania I; opracowanie stylistyki dla każdego scenariusza (look development), stworzenie modelu interakcji w oparciu o możliwości silnika grafiki czasu rzeczywistego oraz sensorów, opracowanie szczegółowych storyboardów oraz koncepcji udźwiękowienia; stworzenie założeń dla integracji pozostałych scenariuszy z silnikiem interaktywnym;

c. etap III: realizacja (produkcja) materiałów graficznych, programistycznych i dźwiękowych dla wszystkich scenariuszy (równoległy development pięciu scenariuszy). Przekazanie do odbioru i testów pierwszego scenariusza;

d. etap IV: dalsza realizacja (produkcja) materiałów graficznych, programistycznych i dźwiękowych dla pozostałych czterech scenariuszy (development). Przekazanie do odbioru i testów czterech scenariuszy;

2. zadanie II (świadczenie do wyczerpania kwoty maksymalnej z § 4 ust. 2 lit. d) aneksu – zależnej od ilości podróży i dni pobytu): sprawowanie nadzoru autorskiego i producenckiego nad wdrażaniem scenariuszy multimedialnych w Pawilonie Polski, polegające na osobistym uczestnictwie Wykonawcy w ustalonych spotkaniach na terenie Dubaju.

3. Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy i dla uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego aneksu w świetle realizacji zadania I i II z aneksu, Zamawiający i Wykonawca potwierdzają, że za dostarczenie nośników dla treści i doświadczeń multimedialnych w Strefie V Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020 odpowiedzialny jest Zamawiający i jego podwykonawcy. Po stronie Zamawiającego i jego podwykonawców leży również instalacja, integracja, programowanie i synchronizacja tych nośników.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wykonawca, będący stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) działając na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą COVID”, w piśmie z dnia 15 października 2020 r., poinformował Zamawiającego, jaki wpływ na przedstawioną w ramach etapu II zadania I umowy i przyjętą przez Zamawiającego w dniu 7 września 2020 r. koncepcję materiałów multimedialnych wraz z kompletną listą doświadczeń multimedialnych i interaktywnych Pawilonu mają okoliczności, tj. konieczność dostosowania ekspozycji do nowych warunków sanitarnych ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 3 626 816.49 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 4 845 816.49 PLN