Fournitures - 93519-2021

Submission deadline has been amended by:  158378-2021
23/02/2021    S37

Pologne-Varsovie: Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité

2021/S 037-093519

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gaz-System S.A.
Adresse postale: ul. Mszczonowska 4
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-337
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Jagielska
Courriel: magdalena.jagielska1@gaz-system.pl
Téléphone: +48 222201214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gaz-system.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego

Numéro de référence: ZP/2021/02/0003/PS
II.1.2)Code CPV principal
48300000 Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement oraz obsługa tych programów wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48300000 Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i aktualizacja oprogramowania

Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement oraz obsługa tych programów wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Certyfikaty posiadane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia / Pondération: 2 %
Coût - Nom: Suma brutto zamówienia podstawowego / Pondération: 90 %
Coût - Nom: Procentowa wysokość upustu dla zamówienia opcjonalnego / Pondération: 1 %
Coût - Nom: Suma brutto zamówienia opcjonalnego (TrueUp) / Pondération: 5 %
Coût - Nom: Suma brutto zamówienia opcjonalnego (Wsparcie techniczne Dystrybutora) / Pondération: 2 %
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji (realizacji dostawy oprogramowania dodatkowego i/lub rozszerzeń, zapewnienia zakupu usług dodatkowych, sukcesywnej realizacji usług wsparcia technicznego w trakcie trwania umowy), w zakresie opisanym we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w § 1 ust. 3 wzoru umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących Zamówienia opcjonalne zgodnie z definicją wzoru umowy.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia określony w sekcji II.2.7, przy założeniu, że umowa zostanie odnowiona na okres maksimum 36 miesięcy, czyli do 30.6.2024.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej „Ustawa”, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4–9 Ustawy.

2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale X i XI SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ);

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–9 Ustawy;

zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ;

7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 3:

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy;

b) pkt 3–5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

— nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

8) dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

9) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 8) powyżej stosuje się odpowiednio;

10) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 7–9 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 musi zachodzić wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Zamawiający bada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotów trzecich celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę licencji oprogramowania Microsoft, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto;

2) dysponują co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat producenta oprogramowania, który potwierdza umiejętności w zakresie licencjonowania Microsoft;

3) dysponują osobą lub osobami, które posiadają indywidualnie lub łącznie co najmniej dwa certyfikaty z listy poniżej:

a) Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert,

b) Microsoft Certified: Azure Developer Associate,

c) Microsoft Certified: Azure Administrator Associate,

d) Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate,

e) Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert,

f) Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate,

g) Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate,

h) Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate,

i) Microsoft Certified: Power Platform Developer,

j) Microsoft Certified Professional,

k) PROSCI Change Management Practitioner,

l) MCT Enrollment.

2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w rozdziale X ust. 1 pkt 3 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: rodzaj, wartość, przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane;

b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy/inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale X ust. 1 pkt 4 i 5 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6. Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotów trzecich celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie w EUR.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji umowy.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/03/2021
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 21/06/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/03/2021
Heure locale: 12:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Pełen zakres informacji dotyczący przedmiotowego postępowania dostępny jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Szczegóły dotyczące możliwości składania odwołań zawarte są w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/02/2021