Lieferungen - 93524-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Mediaș: Tragbare Computer

2021/S 037-093524

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Nationale Identifikationsnummer: RO13068733
Postanschrift: Str. Constantin Motaş nr. 1
Ort: Mediaș
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 551130
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bogdan-Avram Luca
E-Mail: avram.luca@transgaz.ro
Telefon: +40 269801577
Fax: +40 269844832
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.transgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113815
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Calculatoare laptop”

Referenznummer der Bekanntmachung: 9009/09.02.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru având ca obiect „Calculatoare laptop”.

Data-limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 13-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2) coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 426 317.90 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

SNTGN TRANSGAZ S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Titlul achiziției: Calculatoare Laptop, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pentru Laptop profil Business Se acordă 0,01 puncte pentru dotare standard cu 8 GB RAM. Se acordă 5 puncte pentru dotare standard cu 16 GB RAM. Punctaj Memorie RAM - maxim 5 puncte. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Se acordă 0,01 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor cu SSD intern cu capacitate de 512 GB. Se acordă 5 puncte pentru dotarea cu SSD intern cu capacitate de 1 TB, pentru laptop profil Ultraportabil și profil Developer. Se acordă 10 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor (profil Ultraportabil, Developer, Business) cu SSD intern cu capacitate de 1 TB. Punctaj Capacitate SSD - maxim 10 puncte. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, SAU a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 4.• alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante sunt următoarele:

1. STERIAN ION - Director General

2. LEAHU MIHAI LEONTIN - Director General Adjunct

3. LUPEAN MARIUS VASILE - Director Economic

4. IANCU CRISTINA – Director Departament

5. PETRARIU IOAN – Director Direcție

6. LUCA BOGDAN AVRAM - Director Departament

7. PETRESCU MONICA ALEXANDRA - Director Direcție

8. LASCU SERGIU – Director Departament

9. BĂJAN CIPRIAN - Șef Serviciu

10. COSTIN EMILIA-ȘTEFANIA – Șef Birou

Modalitate de îndeplinire: Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, Declarația de neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Operatorul economic va completa Secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

În cazul în care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/ acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat / nominalizați în ofertă CU PRECIZAREA PROCENTULUI DIN CONTRACT CE URMEAZĂ A FI SUBCONTRACTAT ÎN BAZA RESPECTIVULUI ACORD. În conformitate cu prevederile art. 232, alin (4) din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea nr.99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantie de participare Cuantum 17477 RON. Valabilitate: 13 luni. Constituire: virament bancar în contul achizitorului. Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Mediaș sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de participare/poliță de asigurare) emis de o instituție de credit/societate de asigurări din România sau din alt stat din UE, aplicându-se prevederile art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualizată. În cazul unei asocieri, instrumentrul de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească, la prima cerere scrisa a achizitorului, valoarea instrumentului de garantare în condițiile art.43 din HG 394/2016, actualizată. Instrumentului de garantare emis de o instituție de credit ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garanție bancară emisă de o instituţie de credit din afara României va fi confirmată de o instituție de credit din România. În cazul în care GP este emisă de o societate de asigurare sub forma unei polițe de asigurare, atunci: achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Dovada constituirii GP se încarcă în SEAP, odată cu oferta, în format electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data si ora-limită de depunere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizată.

Cuantum 10 % din prețul contractului subsecvent, fără TVA. Se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie să fie emis în numele asocierii. Constituire: virament bancar în contul bancar ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor adresa de către operatorii economici interesați EXCLUSIV în SEAP secțiunea Întrebări. Atragem atenția asupra faptului că fișierele atașate la solicitările de clarificări sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvălui identitatea operatorilor economici solicitanți, în caz contrar își asuma dezvăluirea identității. Entitatea contractantă menționează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în documentația de atribuire. în cazul ofertei comune toți semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la secțiunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a)urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Ofertanții își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea și autenticitatea ofertei încărcate în SEAP. Oferta şi documentele care o însoţesc se vor transmite semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizată. Pentru persoana împuternicită să semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informațiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obține la adresa www.e-licitație.ro. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08/04/2019. Entitatea contractantă limitează informațiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare DA sau NU - Secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerințele privind criteriile de SELECȚIE impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SNTGN Transgaz S.A. – Departament juridic
Postanschrift: Piața C.I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu
Ort: Mediaș
Postleitzahl: 551018
Land: Rumänien
E-Mail: cabinet@transgaz.ro
Telefon: +40 269803333
Fax: +40 269839029
Internet-Adresse: www.transgaz.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021