Lieferungen - 93525-2021

Submission deadline has been amended by:  134659-2021
23/02/2021    S37

Česko-Ostrava: Elektrické rozvodné a řídící zařízení

2021/S 037-093525

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Národní identifikační číslo: 61974757
Poštovní adresa: Poděbradova 494/2
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Bojková, naddat, s.r.o., se sídlem Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 07724551
E-mail: bojkova@naddat.com
Tel.: +420 737638436
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpo.cz
Adresa profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Naddat, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 07724551
Poštovní adresa: Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Bojková
E-mail: bojkova@naddat.com
Tel.: +420 737638436
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.dpo.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://josephine.proebiz.com/cs/
I.6)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI

Spisové číslo: NR-06-21-OŘ-Ko-OPD
II.1.2)Hlavní kód CPV
31200000 Elektrické rozvodné a řídící zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž), včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Trakční měnírna XXVI Sad B. Němcové, ul. Špálová, 702 00 Ostrava - Přívoz, nacházející se na pozemku parc. č. st. 2582, katastrální území Přívoz.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž), včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Realizace poptávaného plnění bude probíhat při provozu tramvajové dopravy. Provoz tramvajové dopravy nesmí být realizací veřejné zakázky nijak omezen, s výjimkou krátkodobých výluk za podmínek stanovených v ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Doba realizace montážních prací v kalendářních dnech / Váha: 5
Kritérium kvality - Název: Celková délka výluky tramvajového provozu v hodinách / Váha: 10
Cena - Váha: 85
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

ITI - Modernizace trakčních měníren DPO - reg.č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381

II.2.14)Další informace

Zadavatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu je „ITI - Modernizace trakčních měníren DPO" - reg.č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Mimo prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ požaduje zadavatel prokázání profesní způsobilosti takto:

— dle § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokazuje způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením platného oprávnění k podnikání v oboru:

(i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a

(ii) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

— dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením:

(i) Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Autorizační zákon“), v oboru Pozemní stavby (lze prokázat osvědčením pro IP00, TP00 nebo SP00);

(ii) Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu Autorizačního zákona v oboru Technologická zařízení staveb (lze prokázat osvědčením pro IT00, TT00);

(iii) Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do i nad 1000 V vydané organizací TIČR (dříve ITI) podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;

(iv) Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“) v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V v objektech třídy A;

(v) Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V na dráze tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b Vyhlášky č. 100/1995 Sb.;

(vi) Platné pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydané Ministerstvem dopravy v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, znění pozdějších předpisů, v min. rozsahu dle § 1 odst. 4 písm. a), b), c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.;

(vii) Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši 750 000 CZK.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Viz čl. VI a VII obchodních podmínek, které jsou součástí ZD.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz obchodní podmínky.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/02/2021