Dienstleistungen - 93651-2021

23/02/2021    S37

Polska-Sosnowiec: Usługi związane z odpadami

2021/S 037-093651

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 6440011382
Adres pocztowy: Ostrogórska 43
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Płachta-Durzyńska
E-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
Tel.: +48 323644336
Faks: +48 322924638
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rpwik.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rpwik_sosnowiec
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Numer referencyjny: 2/2020/TO/PZP/S
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu: oczyszczalni ścieków Radocha II zlokalizowanej przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu i oczyszczalni ścieków Zagórze zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej w Sosnowcu, wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 13 260 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.4.2021, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.5.2021 do 31.8.2021, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: C
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.9.2021 do 31.12.2021, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: D
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.1.2022 do 30.4.2022, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: E
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.5.2022 do 31.8.2022, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: F
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 5 500 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.9.2022 do 31.12.2022, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: G
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, ul. Czereśniowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiającego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiór (załadunek) z terenu oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia działalności i ich odzysku, w ilości maks. do 1 000 Mg. Termin realizacji zamówienia: od 1.7.2021 do 30.6.2022, bądź do wyczerpania ilości odpadów jw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 239-591987
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: A
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: B
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: C
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: D
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: E
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: F
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zodiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6412225154
Adres pocztowy: Katowicka 34
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570308784
Adres pocztowy: Ściegiennego 262a
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 145 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 760 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 924 945.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

TRANSPORT ODPADÓW

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: G
Nazwa:

Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podziałem na 7 części)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
Krajowy numer identyfikacyjny: 9541941285
Adres pocztowy: Srokowiecka 16
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340070959
Adres pocztowy: Srokowiecka 16
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 390 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 349 990.00 PLN / Najdroższa oferta: 390 000.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na platformie zakupowej zamawiającego; komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie, tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej IDW, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem tej platformy; korzystanie z platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VIII SIWZ.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ);

2.2. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego wykonawcy;

2.3. oryginalny dokument wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu.

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (platformie ZZ) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w każdej z części zamówienia (od A do G), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp; zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów szczegółowo wymienionych w pkt 4 rozdziału VII SIWZ.

5. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 5 rozdziału VII SIWZ.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców, w odniesieniu do stosownych części zamówienia (od A do G), natomiast brak podstaw wykluczenia będzie oceniany osobno w odniesieniu do każdego z wykonawców.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1, są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują:

a) wykonawcom;

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp;

c) zamawiającemu w postaci skargi do sądu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane zostały w art. 180–198 ustawy Pzp.

5. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021