Services - 93907-2019

27/02/2019    S41    Tjänster - Meddelande om upphandling - Ospecificerat 

Sverige-Norrköping: Juridiska tjänster

2019/S 041-093907

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Transportstyrelsen
Nationellt registreringsnummer: 202100-6099
Postadress: Olai Kyrkogata 35
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE
Postnummer: 601 73
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Rosell
E-post: anna.rosell@transportstyrelsen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.transportstyrelsen.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrfiykqwy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrfiykqwy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Juridiska tjänster

Referensnummer: TGS 2018-4745
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av juridiska tjänster.

Leverantörer kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

A. Arbetsrätt

B. Offentlig upphandling, associationsrätt, avtalsrätt, företagsförvärv, finanseringsrätt, skadeståndsrätt

C. EU-rätt, konkurrensrätt inklusive statsstödsfrågor, internationell privaträtt

D. Entreprenadrätt, fastighetsrätt med arrende- och hyresrättE. Immaterialrätt, IT-rätt, personuppgiftshantering, dataskyddsförordningen, informationssäkerhetF. Miljörätt inklusive PBL-frågor

G. Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess

H. Sjörätt

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79111000
79140000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av juridiska tjänster

Leverantörer kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

A. Arbetsrätt

B. Offentlig upphandling, associationsrätt, avtalsrätt, företagsförvärv, finanseringsrätt, skadeståndsrätt

C. EU-rätt, konkurrensrätt inklusive statsstödsfrågor, internationell privaträtt

D. Entreprenadrätt, fastighetsrätt med arrende- och hyresrätt

E. Immaterialrätt, IT-rätt, personuppgiftshantering, dataskyddsförordningen, informationssäkerhet

F. Miljörätt inklusive PBL-frågorG. Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess

H. Sjörätt

Särskilda förutsättningar

De avtal som tecknas är icke-exklusiva, d.v.s. myndigheterna har rätt, men inte skyldighet, att beställa de tjänster som omfattas. Myndigheterna kan under avtalstiden ha andra avtal som delvis överlappar dessa. Köp kan också behöva göras från annan part än leverantör rangordnad som etta inom ett visst anbudsområde om det är påkallat av omständigheter såsom att visst uppdrag omfattar flera olika anbudsområden, att viss leverantör har tidigare kännedom i ett specifikt uppdrag, att visst köp inte omfattas av lagen om offentlig upphandling eller liknande.

Med anledning av uppdragens karaktär ställs krav på att leverantören inom varje anbudsområde där anbud lämnas ska offerera minst en person som är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/06/2019
Slut: 01/06/2021
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 28/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/02/2019