Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 94224-2022

21/02/2022    S36

Sjeverna Makedonija-Ohrid: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2022/S 036-094224

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Public Health Institution General Hospital Ohrid
Poštanska adresa: 6000
Mjesto: Ohrid
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Health Institution
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

električna energija

II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

električna energija

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

JZU Opsta Bolnica Ohrid

II.2.4)Opis nabave:

električna energija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

kao u točki 2.3.1 u natječajne dokumentacije

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/03/2022
Lokalno vrijeme: 00:12
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski, Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/03/2022
Lokalno vrijeme: 00:12

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: JZU Opshta Bolnica Ohrid
Poštanska adresa: Sirma Vojvoda br. 1
Mjesto: Ohrid
Poštanski broj: 6000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefon: +389 46267267
Telefaks: +389 46263749
Internetska adresa: http://bolnicaohrid.com.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/02/2022