Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 95044-2022

22/02/2022    S37

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2022/S 037-095044

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. "Княз Александър I" № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Тодорова
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451548
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bnb.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/11700
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/188139
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/188139
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Публичен възложител
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и внедряване на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. Михаил Тенев № 10, Касов център на БНБ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат критерии за подбор по отношения икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП, в който се посочват следните данни: описание на доставките, суми и вид на валута, начална и крайна дата и получатели.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник, представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ите доставка/и.

2. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ от електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), в който се посочват следните данни за всеки един от специалистите:

- имена и заемана длъжност;

- професионален опит на съответната длъжност в години, в това число описание на изпълняваните дейности;

- специфичен опит на съответната длъжност, в това число брой проекти и описание на изпълняваните дейности;

- притежавани сертификати.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник, следва да представи: подписан и подпечатан списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП, като в случай че притежава валиден сертификат маркира полето „Да“.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник представя копие заверено „Вярно с оригинала“ на валиден сертификат за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен), с изискания обхват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

*За дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката се приемат: доставка, внедряване и поддръжка на минимум 1 (едно) централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите.

2. Участникът следва да разполага с персонал със следната професионална компетентност:

2.1. 1 (един) ръководител проект, който следва да притежава:

- Валиден сертификат за управление на проекти Project Management Professional (PMP) или еквивалент;

- Професионален опит минимум 3 (три) години в управлението на проекти в областта на информационните технологии;

- Участие в изпълнението на минимум 1 (един) проект в областта на информационните технологии, включващ доставка, внедряване и поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите.

2.2. 2 (двама) специалисти, които притежават:

- Професионален опит минимум 3 (три) години в областта на информационните технологии;

- Участие в изпълнението на минимум 1 (един) проект в областта на информационните технологии, включващ дейности по внедряване и поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите;

- Валиден сертификат за работа, администриране и управление на предложената система.

3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Към Техническото си предложение участниците следва да приложaт и документите, посочени в т. 1.2 от Техническата спецификация.

Предвижда се представяне на гаранция за изпълнение на договора от участника, избран за изпълнител, в размер на 5% от стойността на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/03/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/03/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в ОП участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

При подаване на оферта за участие, липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 172; чл. 194-208 и чл. 213а-217; чл.219-252; чл. 254а-260 и чл. 352 – 353е от НК, се посочват от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП. При подаване на оферта за участие, липсата/наличието на обстоятелства за установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочват от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП. Необходимо е участниците да отбележат „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор. При отговор „ДА“, участникът посочва в полето „Опишете предприетите мерки“, за кое обстоятелство (престъпление) се отнася, както и номер и дата на влизане в сила на акта, с който е постановено, както и дали са предприети мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП.

2. На основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва/т дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Свързани лица на основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

4. Лице, за което е налице обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ няма право да участва или представлява физическо или юрид. лице, участник в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

При подаване на оферта за участие, обстоятелствата по т. 2, 3 и 4 се декларират от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от eЕЕДОП чрез отбелязване на „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор. При отговор „ДА“, участникът посочва, за кое обстоятелство се отнася.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор, като постъпилите оферти ще бъдат разгледани по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/02/2022