Lieferungen - 97657-2022

23/02/2022    S38

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 038-097657

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie "SVETA EKATERINA" EAD
Nationale Identifikationsnummer: 831605845
Postanschrift: bul. PENChO SLAVEYKOV No.52 A
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1431
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Galina Nencheva Gancheva
E-Mail: ggancheva@uhsek.com
Telefon: +359 02/9159-450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://svetaekaterina.eu/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14914
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/169981
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/169981
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, .............. прод. в доп. инфо

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обособена позиция № I – съгласно посоченото количество в приложение № 1 към техническата спецификация. Обособена позиция № II - съгласно посоченото количество в приложение № 2 към техническата спецификация. Обособена позиция № III - съгласно посоченото количество в приложение № 3 към техническата спецификация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 500 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № I – съгласно посоченото количество в приложение № 1 към техническата спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1 ноември 2023

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Описание на опциите

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване

на договора.

Опция на поръчката.

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на услугите, да удължи срока на сключения

договор за изпълнение на поръчката.

Необходимост от продължаване на услугите ще бъде налице при следните обстоятелства:

» при извършените дейности през двадесет и четири месечния период на действие на договора, не е достигната

стойността на същия и/или поради обективни обстоятелства не е приключила обявената процедура за възлагане

на обществената поръчка;

» в случай, че е достигната стойността на договора и е налице необходимост от увеличаване на общата стойност

на договора, то единичните месечни стойности за месечно абонаментно обслужване на медицинското оборудване

не следва да се променят;

» налице е потребност от продължаване на услугите;

Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

» Възложителят отправя писмо до Изпълнителя, с което заявява желание за удължаване срока на договора.

Писмото се изпраща преди изтичане на срока на действие на договора.

» срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца, като Възложителят определя конкретния срок с

писмото, отправено до Изпълнителя и във връзка с него се сключва анекс (допълнително споразумение), към

договора за обществена поръчка.

» срокът на анекса, може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на

неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете

събития настъпи по-рано;

» в случай, че е необходимо увеличаване на стойността на договора, то единичните месечни цени за

абонаментното обслужване на медицинското оборудване не следва да се увеличават;

» в случай на включване на клаузата за опция, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция

за изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми),

съобразена с удължения срок на договора;

» в случай на увеличаване на общата стойност на договора, освен удължаване на срока на договора,

Изпълнителят следва да актуализира и стойността на банковата гаранция съобразно стойността на договора.

Опции: Крайният срок на договора за изпълнение на услугата по изключение може да се продължи до

приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено

уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 6 (шест) месеца, като в този срок не се надвишава стойността на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № II - съгласно посоченото количество в приложение № 2 към техническата спецификация

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 400 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1 ноември 2023

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Описание на опциите

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване

на договора.

Опция на поръчката.

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на услугите, да удължи срока на сключения

договор за изпълнение на поръчката.

Необходимост от продължаване на услугите ще бъде налице при следните обстоятелства:

» при извършените дейности през двадесет и четири месечния период на действие на договора, не е достигната

стойността на същия и/или поради обективни обстоятелства не е приключила обявената процедура за възлагане

на обществената поръчка;

» в случай, че е достигната стойността на договора и е налице необходимост от увеличаване на общата стойност

на договора, то единичните месечни стойности за месечно абонаментно обслужване на медицинското оборудване

не следва да се променят;

» налице е потребност от продължаване на услугите;

Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

» Възложителят отправя писмо до Изпълнителя, с което заявява желание за удължаване срока на договора.

Писмото се изпраща преди изтичане на срока на действие на договора.

» срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца, като Възложителят определя конкретния срок с

писмото, отправено до Изпълнителя и във връзка с него се сключва анекс (допълнително споразумение), към

договора за обществена поръчка.

» срокът на анекса, може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на

неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете

събития настъпи по-рано;

» в случай, че е необходимо увеличаване на стойността на договора, то единичните месечни цени за

абонаментното обслужване на медицинското оборудване не следва да се увеличават;

» в случай на включване на клаузата за опция, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция

за изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми),

съобразена с удължения срок на договора;

» в случай на увеличаване на общата стойност на договора, освен удължаване на срока на договора,

Изпълнителят следва да актуализира и стойността на банковата гаранция съобразно стойността на договора.

Опции: Крайният срок на договора за изпълнение на услугата по изключение може да се продължи до

приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено

уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 6 (шест) месеца, като в този срок не се надвишава стойността на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по обща и клинична патология

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № III - съгласно посоченото количество в приложение № 3 към техническата спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1 ноември 2023

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Описание на опциите

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване

на договора.

Опция на поръчката.

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на услугите, да удължи срока на сключения

договор за изпълнение на поръчката.

Необходимост от продължаване на услугите ще бъде налице при следните обстоятелства:

» при извършените дейности през двадесет и четири месечния период на действие на договора, не е достигната

стойността на същия и/или поради обективни обстоятелства не е приключила обявената процедура за възлагане

на обществената поръчка;

» в случай, че е достигната стойността на договора и е налице необходимост от увеличаване на общата стойност

на договора, то единичните месечни стойности за месечно абонаментно обслужване на медицинското оборудване

не следва да се променят;

» налице е потребност от продължаване на услугите;

Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

» Възложителят отправя писмо до Изпълнителя, с което заявява желание за удължаване срока на договора.

Писмото се изпраща преди изтичане на срока на действие на договора.

» срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца, като Възложителят определя конкретния срок с

писмото, отправено до Изпълнителя и във връзка с него се сключва анекс (допълнително споразумение), към

договора за обществена поръчка.

» срокът на анекса, може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на

неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете

събития настъпи по-рано;

» в случай, че е необходимо увеличаване на стойността на договора, то единичните месечни цени за

абонаментното обслужване на медицинското оборудване не следва да се увеличават;

» в случай на включване на клаузата за опция, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция

за изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми),

съобразена с удължения срок на договора;

» в случай на увеличаване на общата стойност на договора, освен удължаване на срока на договора,

Изпълнителят следва да актуализира и стойността на банковата гаранция съобразно стойността на договора.

Опции: Крайният срок на договора за изпълнение на услугата по изключение може да се продължи до

приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено

уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 6 (шест) месеца, като в този срок не се надвишава стойността на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон (ТЗ), трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от Закона за

медицинските изделия (ЗМИ);

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участниците следва да посочат необходимата

информация за регистрация като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон, както и информация за

правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 от ЗМИ в таблица А:

„Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

1.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител,

трябва да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, инструменти

и/или консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или

друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, инструменти и/или консумативи

издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия, инструменти и/или консумативи, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили не по-малко от 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

3.2.1. Участниците трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) помещение за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ, гарантиращо своевременно изпълнение на поръчката.

3.3.1. Участниците трябва да притежават или разполагат с не по-малко от 1 (едно) транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение на медицинските изделия и/или консумативи, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3.4.1 Участникът следва да притежава валиден сертификат за качество, издаден на негово име от акредитирани институции или агенции за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:20хх,, или еквивалентен, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки (списък на доставките, извършени през последните три години, включително информация за стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, линк или друг достъпен източник на информация с възможност за извършване на проверка на информацията или референция за добро изпълнение), идентични или сходни с предмета на

обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните три години, в параграф „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база, с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, инструменти и/или консумативи, в параграф “Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП.

3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в параграф “Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП.__

3.4.2 За доказване на съответствието с изискването по т.3.4.1. участниците следва да посочат необходимата информация – в еЕЕДОП, за вида на издадения сертификат, обхвата му, дата на издаване и органа който го е издал, както и срока на неговата валидност. Документи за доказване на този кретирии за подбор се представят от избрания изпълнител преди сключването на договора за възлагане на поръчката по съответната обособена позиция или в хода на провеждане на процедурата при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: представяне на заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ от притежавания и деклариран сертификат.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Срокът за изпълнение на отделните доставки – 24 /двадесет и четири/ часа, от подадена от Възложителя писмена заявка, по e-mail, факс, в която са посочени съответните медицински изделия по наименования, мярка и количество. Във всяка заявка се вписва пореден номер и дата на заявяване и се подписва от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

1 нември 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:

прод. от II.1.1) Наименование ................ клинична лаборатория и лаборатория по обща и клинична патология“, с три обособени позиции

Участниците следва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в раздел II. Технически изисквания и III. Изисквания към участниците.По всяка от обособените позиции ще бъде сключен договор с избрания изпълнител, като при сключването му следва да се представят документите посочени в чл.67,ал.6 от ЗОП, както и гаранция за изпъление за съответната обособена позиция, в размер на 3 % от стойността на договора за обосбената позиция, без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

3.1. парична сума;

3.2. банкова гаранция;

3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по т. 3.1 или 3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени подробно в проекта на договора за обществената поръчка.

Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли при него на законно основание.

При подписването на договора, определеният за изпълнител, представя: 2.1. документи по чл. 58 от ЗОП,

доказващи липсата на основания за отстраняване на участника:• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП -

свидетелство за съдимост; • за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и

удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника • за обстоятелството по

чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по

труда"; • за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията. • за

обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 7 – декларация, че не е налице конфликт на интереси.

Договор за обществена поръчка не се сключва, когато са налице обстоятелствата по чл. 112, ал. 2 от ЗОП.

Комисията назначена да проведе обществената поръчка ще приложи реда по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, като извърши

проверка на техническите и оцени ценовите предложения преди провеждане на предварителен подбор. Съгласно

чл. 61, ал. 1 от ППЗОП председателят на комисията декриптира офертите в платформата и отваря ценовите

предложения заедно със заявленията за участие и техническите предложения.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2022