Lieferungen - 98088-2022

23/02/2022    S38

Hrvatska-Cavtat: Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

2022/S 038-098088

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆINA KONAVLE
Nacionalni registracijski broj: 24482197680
Poštanska adresa: TRUMBIĆEV PUT 7
Mjesto: CAVTAT
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 20210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mariana Ćupić Jovanovski
E-pošta: mariana.cupic@opcinakonavle.hr
Telefon: +385 20301080
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.opcinakonavle.hr
Adresa profila kupca: www.opcinakonavle.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i isporuka opreme u sklopu projekta Flood&Fire

Referentni broj: JNV 1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

nabava i isporuka specijaliziranih vatrogasnih vozila i opreme u sklopu projekta Flood&Fire.

Predmet nabave je podijeljen u 3 grupe.

Grupa 1: Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare)

Grupa 2: Setovi osobne vatrogasne opreme

Grupa 3: Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron):

Detaljne tehničke specifikacije nalaze se u troškovnicima koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 322 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35111000 Vatrogasna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda

II.2.4)Opis nabave:

Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare) sve sukladno DoN.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (I) / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% / 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Setovi osobne vatrogasne opreme

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35113400 Zaštitna i sigurnosna odjeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron) sve sukladno DoN-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka na kvalitetu izrade robe (J) / Ponder: 5% / 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Certifikat za ručnu lampu (I) / Ponder: 5% / 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Vizir vatrogasne kacige sa mogućnošću prekrivanja kompletnog lica (K) / Ponder: 5% / 5 bodova
Cijena - Ponder: 85% / 85 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35112000 Oprema za spasavanje i za krizne situacije
32237000 Voki-tokiji (walkie-talkies)
34711200 Zrakoplovi bez pilota
34113000 Vozila s pogonom na četiri kotača
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron) sve sukladno DoN.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% / 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sve sukladno DoN.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 204-532534
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/02/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: MGS Grupa d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 08515564665
Poštanska adresa: Žlibina 2
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mgs-grupa.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 251 916.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 287 707.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno DoN.

Naručitelj objavljuje izmjenu obavijesti o nadmetanju sukladno 1.izmjeni dokumentacije o nabavi na službenim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Dana 19.11.2021. objavljuje se 2.izmjena DON i to: Troškovnik za Grupu 3., izmjene u dijelu koji se odnosi na dostavu jamstava za zajednicu gospodarskih subjekata u točkama 7.6.1., 7.6.2.1. i 7.6.3.. Dodan je broj NN 75/20 u Obrascima 1 i 2.

Sve izmjene su označene crvenom bojom i objavljene kroz 2.izmjene DON na EOJN HR (www.eojn.hr)

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/02/2022