Bauleistung - 98242-2020

Submission deadline has been amended by:  239252-2020
28/02/2020    S42

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie teatrów

2020/S 042-098242

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Adres pocztowy: ul. Fredry 9
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymanowski
E-mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Tel.: +48 616590200
Faks: +48 616393989
Adresy internetowe:
Główny adres: https://opera.poznan.pl/pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://opera.poznan.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Numer referencyjny: 332/01/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45212322 Roboty budowlane w zakresie teatrów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45262500 Roboty murarskie i murowe
45410000 Tynkowanie
45432110 Kładzenie podłóg
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45232460 Roboty sanitarne
45331210 Instalowanie wentylacji
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu:

1) projekt wykonawczy (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) projekt budowlany (tom I – Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny; tom II – Projekt ochrony pożarowej, Projekt instalacji elektrycznej, Projekt instalacji sanitarnych) wraz z załącznikami przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowana przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) przedmiar robót (branża: ochrona przeciwpożarowa, technologia sceny, konstrukcje budowlane, mechanika sceny, elektryczna, oświetlenie technologiczne, sanitarna, niskoprądowa, elektroakustyka i akustyka budowlana), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

5) decyzja nr 601/2018 z dnia 28.3.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (data ostateczna z dnia 12.4.2018 r.)

6) pozwolenie nr 29/2018 Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 12.01.2018 r.;

7) postanowienie nr 285-2/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.11.2017 r.;

8) postanowienie nr 285-3/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.11.2017 r.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 13.6.2018 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Prawo opcji polega na tym, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadł środki finansowe w wysokości zapewniającej możliwość finansowania robót w ramach prawa opcji (część B), po cenie określonej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Roboty budowlane w ramach prawa opcji część B – system elektronicznej muszli koncertowej:

1) projekt wykonawczy (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

3) przedmiar robót (branża: elektroniczna muszla koncertowa), przygotowany przez Pracownię akustyczną Kozłowski sp. j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, POLSKA;

4) pozwolenie Nr 570/2018 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 13.6.2018 r.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ustawy oraz spełniają warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.1 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 5 000 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 10 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:

a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.2. SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Kierownik budowy (koordynatora kierowników robót), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości jednej realizacji minimum 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 0000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej przy minimum 2 zakończonych realizacjach (obejmującej wentylację oddymiającą), klimatyzacji oraz instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o wartości każdej z robót sanitarnych minimum 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki sceny, która posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty ukończenia studiów wyższych) i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania mechaniki scenicznej, z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;

e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu sterowania, która jest certyfikowanym specjalistą bezpieczeństwa funkcjonalnego i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania sterowania mechaniką sceny w obiektach kultury z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

f) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót instalacji teletechnicznych, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących Systemów Sygnalizacji Pożaru dla obiektów użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 10 000 m3;

g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i elektroakustyki, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu operowego;

h) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 29/2018 z dnia 12.1.2018 i Nr 570/2018 z dnia 13.6.2018 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

i) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1. min. 1 robotę budowlaną, która w swym zakresie obejmowała budowę, rozbudowę, przebudowę lub kompleksowy remont obiektu kubaturowego sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 121 lub 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości całości roboty budowlanej min. 20 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

2. min. 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu kubaturowego objętego ochroną właściwego konserwatora zabytków o wartości całości robót budowlanych min. 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

3. min. 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie wraz z technologią sceniczną (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.2.3. SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Warunki zmiany umowy określono w paragrafie 16 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarto w pkt 14 SIWZ i na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie Zamawiającego, w pokoju dyrektora działu technicznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowy – według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie parametrów wymaganych – tabele wyposażenia – według wzorów załącznika nr 12 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

b) formularz cenowy zapisany w formacie danych xls. (plik excel) – pomocniczo i nie musi być podpisany, tożsamy z wersją, o której mowa w ppkt. a) – w przypadku rozbieżności między formularzem cenowym stanowiącym treść oferty, a formularzem cenowy zapisanym w formacie danych xls. (plik ecxcel), pierwszeństwo ważności ma formularz cenowy zawarty w formularzu ofertowym jako treść oferty.

c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru załącznika 10 (jeśli dotyczy);

d) jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

2. Wadium

2.1. Ustala się wadium w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

2.2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska IV Oddz. w Poznaniu 64 1090 1476 0000 0001 4234 0626,— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 3 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie dla robót podstawowych część A.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które są zgodne z przedmiotem zamówienia na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane jest w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy, jak dla postępowań o wartości równej lub wyższej od kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI Ustawy.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2020