Dienstleistungen - 98587-2023

17/02/2023    S35

Rumänien-Târgu Mureș: Planung von Rohrleitungen

2023/S 035-098587

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-072298)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DELGAZ GRID S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Strada: Pandurilor, nr. 42
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana-Maria Gurghian
E-Mail: ana-maria.gurghian@delgaz-grid.ro
Telefon: +4 0365403916
Fax: +40 365403693
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://delgaz.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Intocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru înlocuiri de conducte, racorduri (branşamente) şi înființări sisteme de distribuție gaze naturale

Referenznummer der Bekanntmachung: RO10976687/516/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul Acordului Cadru/contractelor subsecvente il reprezinta întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru înlocuiri de conducte, brașamente şi realizări de noi distribuţii de gaze naturale, în toate localitățile (sate, comune, orașe) aferente județelor: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, în funcție de planul de investiții al Delgaz Grid S.A. si în conformitate cu cerintele Documentatiei descriptive nr. 68246 din 24.11.2022 si a documentelor anexate acestora.

Se doreste incheierea unui acord cadru cu 25 op ec, pe o perioada de 36 de luni.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/ 2016. EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-072298

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerinta A si Cerinta B
Anstatt:

A. Candidatii/Ofertantii, asociatii si subcontractantii ce depun candidatura/oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare inconditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op ec este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile deanulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acorduluicadru/contractelor subsecvete.Op Ec trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată maisus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Op Ec implicați în procedură,indiferent de rolul acestora: Candidat/Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați pe care se bazeazăOfertantul.Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferentesituatiei lor. Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emisde ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, documente care urmeaza a se solicitatuturor candidatilor selectati si se vor prezenta la solicitarea EC inainte de transmiterea invitatiilor de participare pt etapa II aprocedurii.- Pentru pers juridice romane: se solicita certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte domeniul de activitateprincipal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator (cuprinzand informatii actuale/reale la momentul prezentarii), înoriginal/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângaTribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.- Pentru pers juridice straine: se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct devedere profesional in conf cu prev legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioadaanului calendaristic in curs.Modalitatea de indeplinire: prezentarea de documente in original sau copie conf cu originalul, care dovedesc o forma deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in carecandidatul/ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs. Documentele vorfi insotite de traducere autorizata.Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prev art. 180 alin. (1), lit. b) din Legea99/2016, trebuie prezentat atat de tertul sustinator, precum si de subcontractantul declarat, daca este cazul.In situația în care vor fiexecutate părți din acordul cadru de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundaredin cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din acordul cadru pecare o vor realiza.B. Ofertantul trebuie sa detina: Firmele participante la procedura vor fi obligatoriu autorizate ANRE în domeniul distribuţiei de gazenaturale avand urmatoarele autorizații:Autorizatie PDSB (Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţieînchise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune) şiAutorizatie PDIB (Autorizaţie destinată proiectării instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasăpresiune),Ambele autorizatii obținute conf Ordinul ANRE nr. 132/2021 Regulamentul pt autorizarea op ec care desfășoara activități îndomeniul gazelor naturale. Aceste autorizaţii se vor reînoi de câte ori se impune, a.î. să fie valide pe toată durata de desfăşurare aacordului cadru/contractelor subsecvente, punându-se la dispoziţia Delgaz Grid S.A. la fiecare modificare care are loc. Op ec,persoană juridică străină, are dreptul de a participa la această procedură dacă respectă condiţiile de la art. 18 din Ordinulnr.132/2021 al ANREModalitatea de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, candidatul/ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertulsustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A ,,Capacitatea de a corespunde cerintelor”, confNotificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE.

muss es heißen:

A. Candidatii/Ofertantii, asociatii si subcontractantii ce depun candidatura/oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op ec este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvete.Op Ec trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Op Ec implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Candidat/Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați pe care se bazeazăOfertantul.Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, documente care urmeaza a se solicita tuturor candidatilor selectati si se vor prezenta la solicitarea EC inainte de transmiterea invitatiilor de participare pt etapa II aprocedurii.- Pentru pers juridice romane: se solicita certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte domeniul de activitateprincipal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator (cuprinzand informatii actuale/reale la momentul prezentarii), în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.- Pentru pers juridice straine: se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conf cu prev legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs.Modalitatea de indeplinire: prezentarea de documente in original sau copie conf cu originalul, care dovedesc o forma deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata.Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prev art. 180 alin. (1), lit. b) din Legea 99/2016, trebuie prezentat si de subcontractantul declarat, daca este cazul.In situația în care vor fi executate părți din acordul cadru de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților rincipale/secundaredin cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din acordul cadru pe care o vor realiza.B. Ofertantul trebuie sa detina: Firmele participante la procedura vor fi obligatoriu autorizate ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale avand urmatoarele autorizații:Autorizatie PDSB (Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune) şi Autorizatie PDIB (Autorizaţie destinată proiectării instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune), Ambele autorizatii obținute conf Ordinul ANRE nr. 132/2021 Regulamentul pt autorizarea op ec care desfășoara activități îndomeniul gazelor naturale. Aceste autorizaţii se vor reînoi de câte ori se impune, a.î. să fie valide pe toată durata de desfăşurare a acordului cadru/contractelor subsecvente, punându-se la dispoziţia Delgaz Grid S.A. la fiecare modificare care are loc. Op ec, persoană juridică străină, are dreptul de a participa la această procedură dacă respectă condiţiile de la art. 18 din Ordinul nr.132/2021 al ANREModalitatea de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, candidatul/ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A ,,Capacitatea de a corespunde cerintelor”, conf Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, de toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire - conf prev art. 205, alin (3) din Legea 99/2016.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Erata - conf celor mentionate