Dienstleistungen - 99410-2022

23/02/2022    S38

Polen-Katowice: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2022/S 038-099410

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 6342272762
Postanschrift: ul. Mickiewicza 59
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bury
E-Mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl
Telefon: +48 324931000
Fax: +48 324931050
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkm.katowice.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pkm.katowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pkm.katowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.platformazakupowa.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: pn/03/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o.

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”,

3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. przez okres 8 miesięcy na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego liniach

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

obszar Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1 - świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. przez okres 8 miesięcy na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego liniach komunikacyjnych ZTM w Katowicach, w szacowanej łącznej liczbie 33600 godzin w trakcie obowiązywania umowy (25 kierowców) w okresie od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.12.2022r. Podana wielkość zapotrzebowania Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego liniach

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

obszar Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2 - świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Katowice Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego liniach komunikacyjnych ZTM w Katowicach, w szacowanej łącznej liczbie 30240 godzin w trakcie obowiązywania umowy (15 kierowców) w okresie od dnia 01.05.2022r. do dnia 30.04.2023r. Podana wielkość zapotrzebowania Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2022
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”) o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.2 oraz III.1.3.

3. Wszystkie dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zostały opisane w pkt XIII.4. SWZ.

4. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w ust. 2. Wykonawca obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VIII. SWZ.

6. Warunki udziału stawiane Wykonawcom w przedmiotowym postępowaniu dotyczą:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:

1.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową równą co najmniej:

dla zadnia nr 1: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100),

dla zadnia nr 2: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100).

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe środki dowodowe:

2.1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej:

dla zadnia nr 1: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100),

dla zadnia nr 2: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w niniejszym postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunki zostały określone w SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla zadania nr 1: minimum jedną usługę (na podstawie jednej umowy) w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej o wartości min. 800.000,00 zł brutto,

dla zadania nr 2: minimum jedną usługę (na podstawie jednej umowy) w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej o wartości min. 700.000,00 zł brutto.

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe środki dowodowe:

1) wykaz usług – o których mowa w pkt 1 – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy podmiotu na rzecz, którego została wykonana usługa, wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania (Zamawiający zaleca złożenie tego wykazu na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ);

2) dowody określające, czy usługi o których mowa w pkt 1, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100),

Dla zadania nr 2: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i należy go utrzymać nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

3. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, jego oferta zostanie odrzucona.

4. Szczegółowe regulacje zawiera rozdział XII SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spółki cywilne) muszą spełnić następujące warunki:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w sekcji III.1.1 ust. 1 nin. ogłoszenia, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w sekcji III.1.1 ust. 1 nin. ogł., tj. każdy z Wykonawców musi złożyć:

a) wraz z ofertą JEDZ;

b) na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ.

2) w odniesieniu do wymagania, o którym mowa w sekcji III.1.3 ust. 1 nin. ogł. – musi je spełnić samodzielnie jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 2 nin. ogł.;

3) pozostałe wymagania określa pkt VIII.18 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, POLSKA, pokój nr 21 – sala konferencyjna, Polska.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na ofertę składają się:

1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy,

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień, przesłany w formie elektronicznej złożony zgodnie z pkt VIII SWZ,

1.3. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

1.4. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XII SWZ,

1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z pkt VII.4 SWZ,

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SWZ.

4. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: (https://platformazakupowa.pl) (dalej jako:platforma zakupowa) lub przy użyciu poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl

8. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, przy czym każdy z dokumentów składających się na ofertę (każdy z osobna) winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z punktem XIII SWZ.

9. Zamawiający informuje, że w związku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp istnieją ograniczenia w stosowaniu przepisów rozporządzenia 2016/679.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt VIII SWZ.

11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych zgodnie z pkt III.12 SWZ.

12. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

13. Zamawiający informuje, ze udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02- 676 Warszawa);

6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;

9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;

11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;

12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje; zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;

15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2022