Tjenesteydelser - 228557-2018

29/05/2018    S100

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 100-228557

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Bagger
E-mail: kba@kombit.dk
Telefon: +45 33349400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af Serviceplatformen

Sagsnr.: Genudbud af Serviceplatformen
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

KOMBIT ønsker at gennemføre et genudbud af den fælleskommunale Serviceplatform. KOMBIT lægger derfor vægt på løbende – og inden for udbudsreglernes rammer – at inddrage potentielle tilbudsgiveres perspektiver i projektet via sparring omkring leverancen. Formålet med denne forhåndsmeddelelse er, at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på KOMBITs projekt, samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen. I relation til dette, har KOMBIT valgt at offentliggøre en del af det kommende udbudsmateriale, som kan ses her https://www.kombit.dk/indhold/udbud-af-drift-videreudvikling-og-innovation-af-den-f%C3 %A6lleskommunale-data-og-it-infrastruktur

Kommentarer til materialet eller andre spørgsmål, bedes sendes til kba@kombit.dk

Potentielle tilbudsgivere kan læse mere om Serviceplatformen på www.serviceplatformen.dk

På forhånd tak.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 USD
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72400000 Internettjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

KOMBIT ønsker på vegne af alle landets kommuner, kommunale § 66 selskaber, Regionerne og Udbetaling Danmark (herefter benævnt Anvenderne), at indgå en kontrakt om transition, vedligehold, videreudvikling og drift af en Serviceplatform. Serviceplatformen er en generel integrationsplatform, der på tværs af teknologier og på enkel og fleksibel vis integrerer til og udstiller data og funktionalitet fra forskellige fag- og kildesystemer. Data og funktionalitet bliver via Serviceplatformen udstillet som services til anvendersystemer, som er it-løsninger hos Anvenderne og deres samarbejdspartnere. Integrationsformerne er forskelligartede og inkluderer blandt andet replikering af, viderestilling til og orkestrering af data og funktionalitet.

Serviceplatformen håndterer ligeledes al relevant sikkerhed og administration i forbindelse med adgang til og anvendelse af de udstillede data og funktionalitet. Transitionen af Serviceplatformen forventes at foregå trinvist, således at det modul for modul og service for service sikres, at der er sket en vellykket transition. I den nuværende version af Serviceplatformen, udstilles der primært services til KOMBITs andre it-systemer, men over tid og i takt med konkrete behov, skal Serviceplatformen udstille data og funktionalitet fra en lang række fag- og kildesystemer. Behovene til udvidelserne af Serviceplatformen samt services vil basere sig på konkrete behov fra Anvenderne og deres samarbejdspartnere. Det skal bemærkes, at Serviceplatformen primært består af Open Source programmel.

Driftsopgaven består af flere væsentlige elementer. Først og fremmest skal selve Serviceplatformen driftes og vedligeholdes. Ansøger skal her være opmærksom på, at behovet for driftskapacitet forventes at vokse over tid grundet det potentielt store antal services og anvendersystemer af Serviceplatformens services, samt de omfattende videreudviklingsmuligheder. Endvidere kan Anvenderne både selv eller via en samar-bejdspartner tilgå og anvende data og funktionalitet via Serviceplatformen, hvorfor der i kontrakten er en kapacitetsdrevet vederlagsmodel. Dernæst må ansøger forvente, grundet serviceplatformens kontekst og beskaffenhed, at indtage en central rolle i forhold til at sikre stabil drift af services. Det vil sige, at ansøger må forvente at indtræde i en supportrolle og sikre koordinering, samarbejde og opfølgning i forhold til tred-jepartsleverandører af data og funktionalitet, som KOMBIT har indgået aftale med, for dermed at sikre anvendersystemer den aftalte service.

Det er op til Tilbudsgiver ifm tilbudsgivningen at vurdere, om den nuværende løsning skal videreføres i sin nuværende form eller om dele af teknologien evt. skal udskiftes.

Tilbudsgiver må yderligere på sigt forvente, at skulle drifte og eventuelt vedligeholde programmel, der understøtter eller udvider Serviceplatformens funktionalitet, men som er leveret af KOMBIT eller tredjepart, hvorfor ansøgeren må påregne at gøre dette på KOMBITs opfordring. For at smidiggøre denne proces, skal ansøger agere systemforvalter, hvor formålet er at give KOMBIT mulighed for at have en fleksibel sourcing, således at opgaver og ansvar med relation til systemforvaltning kan flyttes fleksibelt mellem KOMBIT og ansøger mhp. en optimal understøttelse af serviceleverancer til Systemets forskellige interessenter, bl.a. anvendere, afsendersystemer og tredjeparter.

Det skal bemærkes, at KOMBIT gennemfører udbuddet som indkøbscentral, og det er frivilligt for Anvenderne og dermed også deres samarbejdspartnere at anvende serviceplatformen.

KOMBIT opfordrer virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med 3. part.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2018