Tjenesteydelser - 334658-2018

01/08/2018    S146

Danmark-Frederiksberg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 146-334658

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lauge Bruun
E-mail: lauge.bruun@UFST.dk
Telefon: +45 72370861
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.UFST.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212025&B=SKAT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212025&B=SKAT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af eIndkomst

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af elndkomst og eventuelt driften af SVUR.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiver forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom Ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs.

Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 325 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72315200 Drift af datanetværk
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af eIndkomst. Endvidere udbydes mulighed for, efter overtagelsesdagen, at flytte driften af Systemet SVUR(BATCH) til den udbudte kontrakt om eIndkomst.

Oplysningerne i eIndkomst bruges til den enkelte borgers årsopgørelse og udstilles bl.a. til myndigheder ved udbetaling af ydelser, fx sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge. EIndkomst danner grundlag for Skatteforvaltningens og ATPs opkrævning af henholdsvis A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge (samlet ca. 500 000 000 000 DKK årlig). Myndigheder og andre har adgang til at anvende indkomst- og ansættelsesoplysninger, som stilles til rådighed i eIndkomst. Oplysningerne anvendes fx til udbetaling af eller opfølgning på ydelser fra det offentlige samt udtræk af oplysninger til statistiske formål.

EIndkomst samler ansættelses- og indkomstoplysninger, så virksomheder og borgere ikke skal afgive de samme oplysninger flere gange. Umiddelbart efter modtagelsen deles oplysningerne med offentlige myndigheder og andre, som har behov for og ret til oplysningerne.

EIndkomst er et fællesoffentligt system, som administreres af Skatteforvaltningen og er som grunddatasystem for indkomstoplysninger en del af kritisk national infrastruktur, fx CPR og NemID.

EIndkomst består logisk af Indberetning, herunder eSkattekort og Udstilling. I indberetning modtages og behandles indberetninger fra indkomstudbetalere. Endvidere indeholder Indberetning abonnement på eSkattekortet, så der kan sendes nye eSkattekort til den rigtige bruger. Udstilling er den del af eIndkomst, hvor myndigheder og andre efter indgåelse af en abonnementsaftale får adgang til at bruge de indkomstoplysninger, som de har en aftale om på borgere og indkomstudbetalere.

Kunden har ikke viden om, hvornår det er kritisk for de ca. 200 myndigheder, finanssektoren og andre at benytte eIndkomst (Udstilling). Indkomstudbetalerne indberetter, når de har behov for det ligesom brugerne af Udstilling henter indkomstoplysninger mm., når deres forretningsbehov tilsiger det. Derfor kan belastningen på Systemet have store udsving uden varsel.

Kravet til eIndkomst er således, at systemet er tilgængelig 24/7/365 og at indkomstoplysninger mv. er korrekte, aktuelle og komplette.

Grunddata i eIndkomst skal sikre:

- At borgere og virksomheder, myndigheder m.fl. opkræver og betaler korrekt skat,

- At bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) opkræves og betales korrekt af virksomheder, myndigheder m.fl.,

- At feriepenge opkræves og betales korrekt af virksomheder, myndigheder m.fl.,

- At det offentlige kan inddrive skyldige skatter og andre fordringer ved at indeholde en del af skylden i lønnen,

- At den statslige refusion (ydelsesrefusion) til dækning af visse kommunale udgifter sker på et komplet, korrekt og aktuelt grundlag,

- At kreditvurdering mv. af borgere i finans- og forsikringsbranchen kan gennemføres et komplet, korrekt og aktuelt indkomstgrundlag,

- At myndigheder, Statsanerkendte A-kasser m.fl. træffer afgørelse om udbetaling af offentlige ydelser, til borgere og virksomheder på et komplet, korrekt og aktuelt indkomstgrundlag. Afgørelserne træffes enten via individuel sagsbehandling eller via fuldautomatiserede processer, fx udbetaling af boligydelse, social pension og at beskæftigelses- og indkomststatistikker til eksempelvis beskæftigelsespolitik udarbejdes på et komplet, korrekt og aktuelt indkomstgrundlag.

Salgs- og Vurderingsregisteret (SVUR) er en del af ejendomsvurderingsløsningen, hvor SVUR (BATCH) primært står for beregningen af grundværdier og forslag til ejendomsværdier inkl. diverse hjælpelister.

Det forventes, at SVUR (BATCH) skal driftes i en kortere periode end eIndkomst. Specificeringen af opgaven samt transitionen af SVUR vil være en særskilt opgave, hvorfor dette, såfremt driften af SVUR skal flyttes til udbudte kontrakt, vil blive bestilt som en videreudviklingsopgave.

SVUR (BATCH) forventes nedlukket før kontraktudløb af eIndkomst.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 92
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige hovedydelser jf. nedenfor, i relation til beskrivelsen af systemet i punkt II.2.4.

Hovedydelserne:

A) Drift: Ydelsen omfatter drift af systemets platform, som er baseret på Mainframe med zlinux, Oracle Weblogic og DB2, samt drift af applikationen der er kodet i Java og Cobol og dens integrationer.

A) Vedligeholdelse: Ydelsen omfatter bl.a. løbende og forebyggende vedligehold af platform og applikation.

B) Support: Ydelsen omfatter support af applikation og platform i et ITIL framework, herunder Incident- og Problems-håndtering og 2nd level service desk for ordregivers få udvalgte medarbejdere.

C) Videreudvikling: Ydelsen omfatter opgaver, som udvider/ændrer applikation og platform i forhold til funktionalitet, integrationer, arkitektur og/eller datamodel for at kunne opfylde ordregivers forretningsmæssige behov. Forventet timebehov i kontraktens løbetid: 265 000 timer.

D) Overgangsydelser: Transition af et komplekst IT-system med mange integrationer.

Ved udvælgelse af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes alle referencer således, at det vurderes hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. II.2.7): Kontraktens varighed beregnes fra underskrift af kontrakten, men løber 7 år fra overtagelsesdagen.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, B:

— Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves samlet en omsætning på mindst 600 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Der kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

Bemærk, at såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, vil Ansøger og den pågældende enhed hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV,C:

Referencer vedrørende de 5 mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) og II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Referencerne danner grundlag for udvælgelsen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hvis opgaven var påbegyndt tidligere end 3 år inden ansøgningstidspunktet, er det således alene den del af ydelserne, der er udført senere end 3 år før ansøgningsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen. Er det ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger til brug for udvælgelsen:

— Tidspunkt for leverancens udførelse, dato for kontraktindgåelsen og kontraktudløb,

— Navn på modtager af leverancen,

— Telefonnummer til modtager af leverancen,

— Leverancens kontraktsum,

— Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen,

— En kort, klar beskrivelse af leverancen, herunder med klar beskrivelse af hvilke af de under punkt II.2.9), anførte hovedydelser, leverancen omfatter.

Referencerne skal skrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag.

Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har baseret sin ansøgning om prækvalifikation på andre virksomheders faglige eller tekniske formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne under kontrakten, skal disse dele udføres af de pågældende virksomheder.

Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau krævet af ordregiver.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved indlevering af et udfyldt ESPD i XML og PDF format. ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kravene for udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

For udfyldelse af ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD – Dokumentation og e-Certis”, som kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-ogecertis.pdf

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt 5 referencer. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for ESPD, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply. Ansøgningen kan ikke afgives per e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online-registrering i dette system. Det er gratis at oprette sig som bruger. Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om ansøgningsfasen og om muligheden for at stille spørgsmål samt oplysninger vedr. aflevering af ansøgning.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/07/2018