Tjenesteydelser - 348773-2017

06/09/2017    S170    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame

2017/S 170-348773

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Det Kriminalpræventive Råd
33343760
Artillerivej 55
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Mette Saaby Bro
Telefon: +45 41373853
E-mail: msb@dkr.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://dkr.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=193460&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=193460&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om national kampagne hvis formål er forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79341100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en kontrakt vedrørende udvikling og gennemførelse af en national kampagne, hvis formål er at forebygge seksuelle overgreb blandt unge.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 540 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kampagnens overordnede formål er at nedbringe antallet af unge kvinder, der oplever seksuelle overgreb i relationer med jævnaldrende.

Det estimeres, at ca. 4 700 kvinder hvert år udsættes for seksuelle overgreb. Ca. hvert fjerde tilfælde anmeldes til politiet. De fleste tilfælde af tvungen sex eller forsøg herpå begås mod kvinder, der har en relation til gerningspersonen — kæreste, ekskæreste eller en bekendt man har kendt i mere end 24 timer.

Seksuelle overgreb er svære at forebygge, fordi vi kun ved lidt om dem, og fordi området er præget af mørketal. For at få mere viden om seksuelle overgreb i Danmark mod både mænd og kvinder, og om forholdene omkring hændelserne, har DKR støttet et stort forskningsprojekt, der har givet os en ny og stærk indsigt. Denne viden skal danne en del af fundamentet for DKR's kommende indsatser for at forebygge seksuelle overgreb blandt unge.

Hovedparten af de ressourcer, samfundet i dag bruger på bekæmpelse af seksuelle overgreb, rettes mod forebyggende instanser efter overgrebet har fundet sted. Der er et stort behov for i stigende grad at investere i målrettet forebyggelse af seksuelle overgreb, inden de opstår. Det er derfor omdrejningspunktet for DKR's kommende indsatser som lanceres i 2018:

1. Et undervisningsmateriale, der sætter fokus på forebyggelses af seksuelle overgreb ved at fremme opmærksomhed på og respekt for egne og andres grænser. Undervisningsmaterialet rettes mod 9.-10.klasse og forventes lanceret 3. kvartal 2018.

2. En kampagne, som påvirker uhensigtsmæssige holdninger, normer og forestillinger vedr. seksuel adfærd ved at fremme en samtykkebaseret sex blandt unge. Kampagnen rettes primært mod de 15-17 årige unge mænd og forventes lanceret i 3. kvartal 2018.

Dette udbud vil udelukkende omhandle pkt. 2, kampagneindsatsen, men det forventes at den vindende tilbudsgiver bidrager til at tænke indsatserne sammen.

Kampagnens virkemiddel er at forsøge at påvirke de unges normer, holdninger m.v. til samtykkebaseret sex. For at gøre dette konkret, vil kampagnen fokusere på disse normer og holdninger i en bestemt kontekst, hvor mange af de seksuelle overgreb blandt unge jævnaldrende forekommer — nemlig i forbindelse med en fest. Det er således formålet at påvirke de normer, holdninger m.v., der er til seksuel adfærd i festsituationen. Kampagnen skal derfor frames omkring festsituationer og have særligt fokus på at klæde de unge mænd på til at være med til at fremme samtykkebaseret sex.

Dette fokus udspringer af, at der blandt fagfolk er konsensus om, at der på dette område mangler forebyggende tiltag, der også retter sig mod de unge mænds ansvar for at sikre, at ingen presses til noget, de ikke har lyst til. Ofte har kampagner fokus på kvinders ansvar for at sige fra eller give samtykke. Endvidere har mange kampagner fokus på kvinders undgåelsesadfærd, at man som kvinde ikke bør gå alene hjem, gå udfordrende klædt, drikke sig beruset til fester ect. DKR ønsker ikke at kampagnen skal tale ind i kvinders undgåelsesadfærd eller placere skyld eller ansvar hos hverken den ene eller anden part. Derimod skal kampagnen medvirke til at fremme en samtykkebaseret adfærd med fælles opmærksomhed, forståelse og respekt for egne og andres grænser.

Endvidere peger mange fagfolk på normerne i vennegruppen, som helt centrale, hvorfor det kan være relevant at indtænke bystanders i kampagnen.

Kontrakten som DKR ønsker at indgå med et bureau vil primært dække følgende ydelser:

— Strategi, idé- og konceptudvikling

— Konkretisering af mål og målgruppe

— Design af visuel identitet, grafiske elementer, budskaber mv.

— Udvikling og produktion af diverse kampagneelementer

— Mediestrategi og planlægning, herunder medieindkøb- og produktion

Kampagnen forventes lanceret i 3. kvartal 2018.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelserne i punkt II.1.4) og II.2.4) samt udbudsmaterialet i øvrigt.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaringer med levering af sammenlignelige ydelser. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på:

1) Erfaring med tilrettelæggelse og gennemførsel af nationale oplysnings- og adfærdsændrende indsatser/kampagner rettet mod en bredere del af befolkningen.

2) Erfaring med strategisk planlægning, herunder grundigt forarbejde, udarbejdelse af kreative kommunikationsprodukter, medieformidling, PR og effektmålinger/evaluering.

3) Erfaring med Involvering af blandt andet ambassadører og samarbejdspartnere til at skabe opmærksomhed og oplysning.

4) Erfaring med kampagner af samfundsnyttig karakter, hvor resultatet er til gavn for en bredere del af befolkningen og omhandler problemstillinger af sundhedsmæssige, miljømæssig eller social karakter.

De ovenstående punkterne indgår med lige vægt, men relevansvurderingen foretages på baggrund af ordregivers samlede skøn over indholdet af ansøgers referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er markedsmæssige og økonomiske hensyn, idet karakteren af kontrakten gør den uegnet til opdeling.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

2) Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en under-leverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

2) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

2) Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen hhv. omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital hhv. omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen hhv. omsætningen som deltagernes samlede egenkapital hhv. omsætning. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til vejledning til ESPD.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser. jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøgerbaserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at hver enkelt reference har en omsætning på mindst 500 000 DKK (eller et tilsvarende beløb i en anden valuta).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/11/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste op-loadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles senest den 25.9.2017. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2) eller pkt. III.1.3), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring kan findes i udbudsmaterialet.

I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Ansøgeren opfordres til at indsende dokumentationen i forbindelse med afgivelse af ansøgningen.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde for de prækvalificerede virksomheder inden tilbudsafgivelse.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsmaterialet er med undtagelse af kontraktens bilag 3 gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på udbudshjemmesiden, som angivet i punkt I.3) ovenfor. Bilag 3 er på grund af fortrolighed ikke frit tilgængelig og bilaget vil derfor kun blive udleveret til de prækvalificerede virksomheder. I forbindelse med meddelelse om prækvalifikation vil de prækvalificerede virksomheder blive opfordret til at underskrive fortrolighedserklæringen. Når denne er returneret i underskrevet stand, vil bilag 3 blive fremsendt pr. e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2017