Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 384899-2018

04/09/2018    S169

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 169-384899

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - repræsenteret ved Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Alle 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bach Tengberg
E-mail: jt2g@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85944862.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/85944862.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85944862.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/85944862.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering, vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af en social- og sundhedsfaglig løsning til Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at anskaffe en ny digital Social- og Sundhedsfaglig Løsning. Løsningen skal understøtte arbejdsgange, der styrer opgaver for myndighed og udfører ift. udsatte og handicappede voksne, børn og unge. De daglige opgaver fordelt på 3 borgercentre, Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap samt i centrale funktioner i Socialforvaltningen.

Ordregiver ønsker at anskaffe og implementere en fremtidssikret Løsning til at understøtte størstedelen af SOF's kerneopgaver. Det er derfor afgørende, at den kommende Løsning sikrer høj brugervenlighed, ledelsesinformation og sammenhængende kvalitativ sagsbehandling.

Løsningen skal sikre, at ledere og medarbejdere oplever en øget kvalitet og lettelse i deres daglige arbejde, samt at borgerne oplever, at deres møde med forvaltningen er transparent, koordineret og lovmedholdelig.

Tryk her https://permalink.mercell.com/85944862.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212211 Udvikling af programmel til sammenkobling af platforme
72212310 Udvikling af programmel til dokumentoprettelse
72212311 Udvikling af programmel til dokumenthåndtering
72212450 Udvikling af programmel til tidsregnskab eller personalestyring
72212451 Udvikling af programmel til virksomhedsressourceplanlægning
72212482 Udvikling af programmel til business intelligence-formål
72212517 Udvikling af it-programmel
72224100 Planlægning af implementering af et system
72224200 Planlægning af kvalitetssikring af systemer
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for basisprogrammel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72262000 Programmeludvikling
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen skal være en digital fremtidssikret platforme for størstedelen af Socialforvaltningens medarbejdere i Københavns Kommune. Dette gælder dels i forhold til opgaveløsningen som myndighed, dels i forhold til konkret udførelse af de bevilligede myndighedsopgaver. Det er vigtigt, at forvaltningens nye digitale Løsning kan understøtte Socialudvalgets vision om en koordineret og transparent indsats over for den enkelte borger. En koordineret indsats, skal sikres gennem én samlet plan til borgeren, kaldet Borgerens Plan. Visionen med Borgerens Plan er at styrke samarbejdet med borgeren om en sammenhængende indsats til gavn for borgerens ønskede udvikling, og hvor alle parter kan samarbejde om og med borgeren - om dennes udviklingsmål.

Løsningen skal understøtte og facilitere kommunens forpligtelser i forhold til den komplekse lovgivning, som området er reguleret af. Løsningen skal dække stort set alle socialfaglige opgaver og arbejdsgange på tværs af udsatte børn og voksne, handicappede børn og voksne i hele kommunen samt den social- og sundhedsfaglige opgaveløsning, der finder sted på mange forskellige døgn- og dagopholdssteder.

Set fra medarbejdernes synspunkt er der behov for den bedst mulige brugeropgavelse, hvad enten medarbejderen løser sine opgaver stationært på et kontor eller mere mobilt tæt på borgeren. Løsningen skal være let at tilgå og effektiv at anvende. Den nye Løsning skal med andre ord frigive tid til kerneopgave samt understøtte, at Socialforvaltningen har en høj kvalitet i opgaveløsningen på myndighedsområdet samt en god styring og dokumentation af de tilbudte myndighedsopgaver overfor borgeren.

Det er vigtigt, at den tilbudte Løsning kan håndtere kommunens volumen, kompleksitet og brugere på flere niveauer. Det, at udføre opgaver i socialforvaltningen i landets hovedstad, betyder en store bredde og dybde i fagligheden og vil naturligt stille særlige krav til den nye digitale Løsning. Forvaltningen ønsker at ensrette arbejdsprocesser ud fra tanken om, "Hvad der kan være fælles skal være fælles". Men der vil være specifikke målgrupper, som har særlige behov for digital understøttelse.

Socialforvaltningens medabejdere besidder samlet en stor faglig viden, som kan være værdifuld for den kommende leverandør. Socialforvaltningen ønsker et godt samarbejde med den kommende leverandør udmøntet i et reelt partnerskab, hvor leverandøren giver forvaltningen den rette digitale understøttelse, men hvor leverandøren kan få adgang til en kunde med store faglige ambitioner med en unik social- og sundhedsfaglig viden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på bred erfaring med samtlige referenceområder, jf. punkt III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: eTavler funktionalitet eller integrationer,

- Option 2: Supplerende miljøer i Driftsmiljøet,

- Option 3: Fælles Faglige Begreber,

- Option 4: Fælles Sprog III,

- Option 5: Dataadskillelse,

- Option 6: Udvidet datakonvertering,

- Option 7: Visitering samt drift- dokumentation på Plejefamilier,

- Option 8: Talegenkendelse,

- Option 9: Integration med det Fællesoffentlige Kontaktregister (CKR),

- Option 10: Integration til Kvantum (ERP),

- Option 11: Udgår,

- Option 12: Udgår,

- Option 13: Integration til NemLog-in til ekstern adgang,

- Option 14: Integration til Cura Bolig- og Pladsstyring,

- Option 15: Integration til NetForvaltning Sundhed (NFS),

- Option 16: Integration til Medicin.dk

- Option 17: Integration til VAR Healthcare,

- Option 18: Integration til Tilbudsportalen fra Socialstyrelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i afsnit II.2.6 er estimeret på baggrund af 8 års varighed af kontrakten. Ordregiver finder det ikke muligt at opdele kontrakten i delkontrakter, da der er et operativt behov for at indgå kontrakten med én leverandør til levering af Løsningen, da der er forbundet betydelige risici ved kontraktens udførsel.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 90 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet, men den må dog ikke være påbegyndt mindre end 6 måneder før ansøgningstidspunktet.

Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med:

1) Domænekendskab til de kommunale arbejdsopgaver og -processer, samt komplekse lovgrundlag for både myndighed og udfører inden for de social- eller sundhedsfaglige områder;

2) Erfaring med udvikling, implementering og videreudvikling af it-systemer inden for de social- eller sundhedsfaglige områder;

3) Erfaring med uddannelse i og kontinuerligt videreudvikling af læringskoncepter vedrørende it-systemer inden for de social- eller sundhedsfaglige områder;

4) Levering af løsninger, hvor leverandøren demonstrerer en konkret, metodisk tilgang til opnåelse af høj brugervenlighed, der har påvirket konkrete projekter positivt;

5) Teknisk og organisatorisk implementering, inklusiv test og testplanlægning af komplekse løsninger med mere end 500 brugere;

6) Implementering og drift af applikationer inden for borgerrettet sagsbehandling, samt understøttelse af udføreropgaver i den offentlige sektor i Danmark;

7) Levering af løsninger, der bygger på åbne og standardiserede snitflader, og hvor der benyttes moderne løsninger, der bygger på åbne og standardiserede snitflader, og hvor der benyttes moderne og tidssvarende arkitekturer og teknologier;

8) Leverancer, hvor leverandøren dokumenterer erfaring med applikationsdrift af løsninger i 24/7-scenarier.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én relevant reference indenfor de seneste 3 år vedrørende implementering og drift af applikationer inden for velfærdsområdet i den offentlige sektor i Danmark eller i et andet land med en tilsvarende sundheds- og omsorgssektor.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 011-020724
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD via mercell.Udfyld ESPDet med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C,III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPDer, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet. Ansøger skal i ESPDet oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal. Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Ansøgning skal afleveres elektronisk på mercell, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2018