Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 442780-2017

07/11/2017    S213

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 213-442780

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Jørsum
E-mail: nl3@digsst.dk
Telefon: +45 72307387
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.digst.dk
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197596&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197596&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drift af NemLog-in.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter drift af den eksisterende NemLog-in-løsning, herunder transition samt den løbende drift af løsningen med særlig fokus på stabilitet og sikkerhed. NemLog-in er en for samfundet kritisk infrastruktur, og der er derfor høje krav til driften heraf. For en nærmere beskrivelse af kontrakten, se afsnit II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72315200 Drift af datanetværk
72318000 Datatransmission
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København K.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I Baggrund

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge på offentlige selvbetjeningsløsninger. NemLog-in er en for samfundet kritisk infrastruktur, som en lang række myndigheders selvbetjeningsløsninger er afhængige af, og løsningen er et »single point of failure« både i relation til sikkerhed og tilgængelighed. Kvaliteten af driftsydelserne er derfor af afgørende betydning, og leverandøren har således et stort ansvar.

NemLog-in vil fremover anvendes af offentlige og private tjenesteudbydere via aftaler med Digitaliseringsstyrelsen. Løsningen vil anvendes af alle myndigheder/offentligretlige organer uden udbud, da etableringen af et nationalt eID ved lov afløfter udbudspligten ved en nationalt forpligtende løsning.

Det forventes, at NemLog-in skal omfatte og håndtere ca. 700 000 virksomheder/identiteter samt ca. 250 000 000 transaktioner pr. år. Desuden forventes det, at der skal håndteres tilslutning og support til 600-700 private og offentlige tjenesteudbydere.

Den eksisterende NemLog-in videreføres i sin helhed og vil fortsat fungere med den funktionalitet, som den gør i dag. Den vil være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere og tilbyde de samme services som i dag, herunder loginportal med Single-sign-on (SSO) funktionalitet, central brugerrettighedsstyring (FBRS), signeringstjeneste, fuldmagtsfunktionalitet og Security Token Service (STS) funktionalitet.

Funktionaliteten forventes udvidet med både ny funktionalitet og med tilpasninger af eksisterende funktionalitet. I forbindelse med dette forventes det også, at der vil være et væsentligt større forbrug af løsningen.

Udvikling, forvaltning og applikationssupport af NemLog-in udbydes via en selvstændig kontrakt. Leverandøren skal derfor indgå i en fælles samarbejdsorganisation med udviklings- og forvaltningsleverandøren og kunden.

II. Hovedydelser

Til løsning af ovennævnte behov omfatter Kontrakten følgende hovedydelser:

— Transition af NemLog-in. Transitionen indebærer bl.a. etablering og dimensionering af miljøer samt flytning af NemLog-in, inkl. alle komponenter og alle relevante data, fra den eksisterende driftsleverandør, samtidig med at tjenesteudbydere og slutbrugere påvirkes mindst muligt.

— Løbende drift. Leverandøren skal levere infrastrukturdrift og applikationsdrift med høje krav til sikkerhed og oppetid. Der vil i forbindelse med driften være behov for væsentlig opskalering af forbruget. Leverandøren skal bl.a. udføre løbende vedligeholdelse af infrastrukturen, sikkerhedsoptimering og løbende risikovurdering, rapportering, proaktiv monitorering og overvågning, incident og problem management, change og patch management, availability management og continual service improvement.

— Løbende idriftsættelse af ny og opdateret funktionalitet i løsningen. Leverandøren skal understøtte en agil udviklingsmodel, hvor der sker løbende idriftsættelser i takt med udvikling fra udviklingsleverandøren, samtidig med at sikkerhed og driftsstabilitet bevares. Leverandøren skal bl.a. understøtte tests og vidensdeling med udviklingsleverandøren og kunden.

— Support i forbindelse med driften af NemLog-in. Supporten ydes som second-level support til udviklingsleverandøren og kundens forvaltningsorganisation, da slutbrugersupport (first-level) varetages i andet regi.

— Sikkerhedsydelser. Leverandøren skal varetage løsningens sikkerhed og vil bl.a. være ansvarlig for fysisk sikkerhed, netværk, hærdning af infrastruktur, sikkerhedsovervågning, sikker nøglehåndtering osv. Leverandøren skal med henblik på løbende sikring af sikkerhedskravene opretholde et ledelsessystem for informationssikkerhedsstyring.

— Ophørsydelser. Leverandøren skal bl.a. levere ophørsassistance og ophørsdokumentation med henblik på overdragelse af løsningen til en anden leverandør eller hjemtagelse af kunden selv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan forlænge kontrakten på samme vilkår med op til 3 gange 12 måneder, jf. kontraktens regulering herom.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), vedrørende de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige hovedydelser, jf. punkt II.2.4), inden for de seneste tre år.

Referencer vil således blive betragtet som mere relevante, såfremt de dokumenterer erfaringer med hovedydelser, der behovsmæssigt og volumenmæssigt er sammenlignelige med det beskrevne i punkt II.2.4).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden er fra kontraktens underskrift og i resten af kontraktens løbetid berettiget til at udnytte de i bilag 5 angivne optioner:

— Tilkøb af ekstra testmiljø

— Ekstra idriftsættelse

— Tilkøb af Performance test

— Tilkøb af Sikkerhedstest

— Udvidede servicemål.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

— Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 36 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de fem betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4) anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de fem første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første fem referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD'et fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Løsningen er på nuværende tidspunkt omfattet af persondatalovens »krigsregel« i § 41, stk. 4, og fremadrettet forslag til lov om databeskyttelsesloven § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Der stilles derfor krav om, at data omfattet af disse regler skal være i Danmark, medmindre kommende lovgivning muliggør andet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 180-368625
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. pkt. I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Ordregiveren har på grund af et fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens (UBL) § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til visse dele af udbudsmaterialet. Dokumentation samt kildekode vil derfor blive gjort tilgængelig for de prækvalificerede ansøgere umiddelbart samtidig med meddelelse om hvilke ansøgere, der er blev prækvalificeret. Forud for adgang skal tilbudsgiverne underskrive og aflevere tavshedserklæring, jf. udbudsbetingelsernes bilag F. Dokumentation vil blive udleveret på krypteret USB, og kildekode kan tilgås via fysisk datarum på ordregivers adresse, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Henset hertil er fristen for afgivelse af det indledende tilbud forlænget i overensstemmelse med UBL § 133.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation ifm. udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 29.11.2017, kl. 9. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, hvis de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. For så vidt angår kommunikation i tilbudsfasen henvises der til udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller tlf. (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i UBL § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af disse enheder.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i UBL §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til UBL §§151-152, jf.§ 153.

Til pkt. II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inkl. prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af NemLog-in samt estimater for fremtidigt forbrug.

Til pkt. II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrift. Der vil i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af NemLog-in i forbindelse med evt. genudbud.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på ordregivers hjemmeside: www.digst.dk/It-loesninger/NemLogin/Udbud-af-NemLogin3

Der vil i forbindelse med udbuddet blive afholdt orienteringsmøde, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.2.

Til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Det bemærkes, at ordregiver senere på året vil gennemføre udbud af udvikling og forvaltning af NemLog-in, jf. forhåndsmeddelelse i EUT 2017/S 180–368625 som berigtiget i EUT 2017/S 201-414236.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2017