Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 483719-2019

15/10/2019    S199

Danmark-Helsinge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 199-483719

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Gätke
E-mail: tgaet@gribskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning - Projekt Troldebakkerne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gribskov Kommunen ønsker at skabe en ny bydel Troldebakkerne, hvor der kan blive plads til ca. 700 boliger. Området, der skal anvendes, er både privat og kommunalt med et samlet areal på ca. 70 ha. Arealet ligger nord for Helsinge i tæt tilknytning til byen, kommende trinbræt, skole, idrætsanlæg, masser af natur m.v. Den vestlige del af arealet er privat, og de øvrige ca. 35 ha i øst er kommunalt ejet.

Primo 2019 har Gribskov Kommune ladet udarbejde anlægsprogram for nærværende Projekt Troldebakkerne. Projekt Troldebakkerne omfatter de indledende infrastrukturanlæg, der skal til for at skabe den nye bydel på ca. halvdelen af det kommunale areal (hele etape A og en væsentlig del af etape B jf. anlægsprogrammet). Anlægsprogrammet er vedlagt udbuddet i Bilag E • Anlægsprogram.

En mere detaljeret projektbeskrivelse af hvad Projekt Troldebakkerne skal indeholde, og hvad der i den sammenhæng skal ydes af rådgivning, er angivet i vedlagte Bilag B – Projekt- og Ydelsesbeskrivelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Projektarealet er beliggende i Gribskov Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gribskov Kommune ønsker med dette udbud, at indgå kontrakt med Totalrådgiver omkring udførelse af Projekt Troldebakkerne.

Totalrådgivningen er overordnet opdelt i 3 hovedfaser, jf. Rådgiveraftalens pkt. 4 og via henvisninger til Ydelsesbeskrivelserne for Anlæg 2019. Pt. henvises til høringsudkastet, men det er forventningen, at så snart en endelig version af Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg er offentliggjort, så vil ordregiver ændre til denne version.

Udbuddet gennemføres via Rip-Software (Byggeweb) under tilbudsnummeret: TN939057A.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/02/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Både ordregiver og rådgiver kan have ret til forlængelse af kontrakten jf. ABR 18.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

For at sikre konkurrencen om den udbudte kontrakt vil ordregiver prækvalificere de 5 ansøgere, der har de mest relevant referencer med sammenlignelige projekter som er projekteret/udført inden for de seneste 5 år.

Sammenlignelige projekter er referencer, hvor ansøger har ydet rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som indeholder et og gerne flere elementer af:

- rådgivning ved planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byudviklingsområder, der indeholder følgende fagdiscipliner:

- - Trafik, herunder kollektiv og bløde trafikarter,

- - Landskab,

- - Belysning,

- - Regnvandshåndtering på overflade.

Ledningskoordinering med forsyningsselskab:

- reference hvor ansøger har haft rollen som totalrådgiver og/eller projekteringsleder,

- referencer med en tilsvarende størrelse om kompleksitet som projekt Troldebakkerne,

- referencer med tilsvarende projekter, hvor projekteringen er helt gennemført.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7 er angivet med en stor usikkerhed og kan således forlænges. Derudover indeholder perioden ikke ydelser i forbindelse med opfølgning efter aflevering samt efterfølgende eftersyn af arbejderne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135 og § 136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1, 2, 4 og 6.

Såfremt en ansøger ikke kan sige ”nej” til de oplistede udelukkelsesgrunde i ESPD’et udelukkes denne fra udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger kan dokumentere sin pålidelighed gennem en self cleaning, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Som dokumentation vil ordregiver anmode om en "Serviceattest" for danske virksomheder eller lignende dokumentation for udenlandske virksomheder.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse om egenkapitalen i de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

Som dokumentation vil ordregiver anmode om revisorpåtegnet årsregnskab eller attest, der viser egenkapitalen for de sidste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller ikke minimumskrav til ansøgernes tekniske- og faglige formåen. Ansøgers referencer indgår i udvælgelsen af de 5 ansøgere som prækvalificeret.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rådgiveraftalen baseres på "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed" (ABR 18) med de i Rådgiveraftalen og udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via Rip-Software (Byggeweb) under tilbudsnummeret: TN939057A. https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om Prækvalifikationen:

— Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via RIB Software. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via RIB Software,

— Ad II.2.9) Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation,

— Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af anførte udelukkelsesgrunde,

— Ad III.1.2) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via RIB Software.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.rib-software.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2019