Tjenesteydelser - 484842-2019

15/10/2019    S199

Danmark-Kastrup: Drift af kantiner

2019/S 199-484842

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naviair
Postadresse: Naviair Allé 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naviair.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252141&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252141&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.6)Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af kantine - Naviair

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000 Drift af kantiner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter drift af kantine for personale samt mødeforplejning mv. og skal driftes iht. leveringsaftale på managementlignende vilkår.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55510000 Kantinevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Kastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter drift af kantine for personale samt mødeforplejning mv. og skal driftes iht. leveringsaftale på managementlignende vilkår. Der vil endvidere være servering om aftenen samt lør-, søn og helligdag. Leverancer til TWR Syd (Naviair forestår levering). Forventer aftaleperiode på 3-5 år. Kundeunderlaget er ca.635 ansatte.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udvælgelseskriterier og -procedure for evt. begrænsning af tilbudsgivere fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 2.

Mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

I forbindelse med indgåelse af kontrakt vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til ”Bekendtgørelse aflov om Lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” (LBK nr. 710 af 20.8.2002).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

— Underskrevet tro- og love-erklæring på, hvorvidt den ansøgende virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til udbudslovens § 135, stk. 3, samt at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Udbudslovens § 135, stk. 1 til 2, § 136 samt § 137 anførte,

— Omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro- og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor),

— Reference-/erfaringsliste over lignende opgaver indeholdende kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse (se udbudsbetingelsernes afsnit 2.3 for uddybning).

Følgende mindstekrav gælder for den ansøgende virksomhed:

— Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 6 000 000 DKK,

— Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår skal være positiv,

— Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle (beregnet fra udløb af kontraktperiode).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil være mulighed for forlængelse af leveringsaftalen 2 x 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af ordregiver med et varsel på 6 måneder inden leveringsaftalens udløb.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet: Bedste forhold mellem pris og kvalitet (underkriterier vil fremgår af udbudsmaterialet).

Udvælgelseskriterier fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 2

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk

Tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation tiludbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM systemet, skal der klikkes på linket "Offentliggjorte udbud" og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen "Accepter". Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019