Tjenesteydelser - 72823-2019

14/02/2019    S32    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Sønderborg: Drift af kantiner

2019/S 032-072823

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Ejerforeningen Alsion
Alsion 2
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.alsion.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231717&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Dansk Servicerådgivning ApS (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
Odense C
5000
Danmark
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://d-s-r.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eu-supply.com/dsr.asp

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231717&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://www.eu-supply.com/dsr.asp
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejerforening for medlemsvirksomhederne på lokationen (Syddansk Universitet, Koncertsalen Alsion, Forskerparken og Sønderborg Kommune)

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af Café Alsion mv.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejerforeningen Alsion udbyder driften af Café Alsion, Alsion 2, Sønderborg. Opgaven omfatter drift af Café Alsion for studerende (ca.1 100 (i tillæg ca. 300 ekstra 2 x ugentligt)) og personale (ca. 380) samt mødeforplejning mv. i tidsrummet kl. 08:00-16:00. Endvidere omfattes servicering i forbindelse med arrangementer i koncertsal, herunder også forplejning af de udøvende forud for arrangement i aften/nat samt weekends.

Offentligt udbud med forhandlingsrunde - udbydes samlet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55300000
55400000
55500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejerforeningen Alsion udbyder driften af Café Alsion, Alsion 2, Sønderborg. Opgaven omfatter drift af Café Alsion for studerende (ca.1 100 (i tillæg ca. 300 ekstra 2 x ugentligt) og personale (ca. 380) fra Ejerforeningens Alsionsmedlemsvirksomheder. Rekvisitionssalg til Ejerforeningens Alsions medlemsvirksomheder samt til eksterne somholder møder/konferencer på Alsion. Endvidere omfattes servicering i forbindelse med arrangementer i koncertsal, herunder også forplejning af de udøvende forud for arrangement i aften/nat samt weekends.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud og med forhandlingrunde.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning, afsnit 2.4.15 kantiner.

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Oplysninger/dokumentationer i henhold til nedenstående indtastes/vedhæftes under relevant punkt i CTM-systemet:

— Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt den ansøgende virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes ansøgningen. (Tro og love-erklæringsskema vedhæftet denne bekendtgørelse kan anvendes),

— Omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabs-oplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor),

— Reference-/erfaringsliste over lignende opgaver indeholdende kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse.

Følgende mindstekrav gælder til den ansøgende virksomhed:

— Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår skal være positiv.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

”Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” (LBK nr. 710 af 20.8.2002) skal til enhver tid overholdes. Specifikation over medarbejdere, som er omfattet af virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af denne leveringsaftale, fremgår af udbudsmaterialet.

Sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti - yderligere fremgår af udbudsmaterialet, men formentligt på 500 000 DKK.

Der vil være mulighed for forlængelse af leveringsaftalen 2 x 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af ordregiver med et varsel på 6 måneder inden leveringsaftalens udløb.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet: - Bedste forhold mellem pris og kvalitet (underkriterier vil fremgår af udbudsmaterialet).

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket "Offentliggjorte udbud" og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen "Accepter". Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden tilbudsfristen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
x
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2019