Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 317-2021

04/01/2021    S1

Hrvatska-Zagreb: Osobna računala

2021/S 001-000317

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 5391800
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0046631
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade

Referentni broj: E-VV-10/2020/R3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30213000 Osobna računala
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade: stolna računala, monitori sa ugrađenom priključnom stanicom i prijenosna računala te multifunkcijski uređaj

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Stolna i prijenosna računala

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213000 Osobna računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Stolna i prijenosna računala (stolna računala, monitori sa ugrađenom priključnom stanicom i prijenosna računala).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (R) / Ponder: 0,1
Cijena - Ponder: 0,9
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 89 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uputilo je unaprijed određenim prijaviteljima „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanje stručne podrške za dodjelu be...

II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor o nabavi Stolnih i prijenosnih računala (Grupa 1.) sklapa se najduže na rok isporuke robe sukladno Izjavi o ponuđenom roku isporuke robe ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za grupu 1, računajući od dana stupanja ugovora na snagu – najduže na 90 kalendarskih dana.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Multifunkcijski uređaj

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213000 Osobna računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Multifunkcijski uređaj – višenamjenski ispisni uređaj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (R) / Ponder: 0,1
Cijena - Ponder: 0,9
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 60 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uputilo je unaprijed određenim prijaviteljima „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanje stručne podrške za dodjelu be...

II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor o nabavi Multifunkcijskog uređaja (Grupa 2.) sklapa se najduže na rok isporuke robe sukladno Izjavi o ponuđenom roku isporuke robe ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za grupu 2, računajući od dana stupanja ugovora na snagu – najduže na 60 kalendarskih dana.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac: (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte iz ponude

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje ispunjava kriterije iz točke 3.2.1.:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Posebni uvjeti izvršenja ugovora navedeni su u točki 22.12. Dokumentacije o nabavi: Posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Ovlaštenje za instalaciju robe koja je predmet nabave u grupi 2-

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/02/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Radnička cesta 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/12/2020