Tjenesteydelser - 1941-2020

03/01/2020    S2

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 002-001941

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59 77 87 14
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sidsel Skov Birkbak
E-mail: ssb@ens.dk
Telefon: +45 33927619
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ens.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259315&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259315&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud om rammeaftale om en udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedformålet med genudbuddet er at finde 3 leverandører under rammeaftalen til at varetage rådgivningen af grundbeløbsværkerne og deres tilkoblede varmekunder. Indsatsen er en udvidelse af den tidligere rådgivningsindsats ”Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker”, men vil være en mere omfangsrig rådgivningsopgave, som bl.a. kan indeholde hjælp til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og projektforslag. Den udvidede rådgivningsindsats skal hjælpe grundbeløbsværkerne med en hensigtsmæssig omstilling til en tid uden grundbeløbet ved, at rådgivningen tilpasses det enkelte værks rådgivningsbehov. Det er grundbeløbsværkerne, der ansøger om rådgivning gennem rådgivningsindsatsen, og Energistyrelsen der som ordregiver tildeler rådgivningen. Det er kun Energistyrelsen, der som ordregiver kan gøre brug af rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71314200 Administration af energi
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71340000 Integreret ingeniørvirksomhed
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
79412000 Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålet med genudbuddet er at finde 3 leverandører under rammeaftalen til at varetage rådgivningen af grundbeløbsværkerne og deres tilkoblede varmekunder. Indsatsen er en udvidelse af den tidligere rådgivningsindsats ”Rådgivning til de hårdest ramte værker”, men vil være en mere omfangsrig rådgivningsopgave, som bl.a. kan indeholde hjælp til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og projektforslag. Den udvidede rådgivningsindsats skal hjælpe grundbeløbsværkerne med en hensigtsmæssig omstilling til en tid uden grundbeløbet, ved at rådgivningen tilpasses det enkelte værks rådgivningsbehov. Det er grundbeløbsværkerne, der ansøger om rådgivning gennem rådgivningsindsatsen, og Energistyrelsen der som ordregiver tildeler rådgivningen.

De enkelte værker ansøger om at indgå i rådgivningsindsatsen gennem udfyldelse af et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet vil være tilgængelig via ordregivers ansøgningsportal fra indsatsens opstart. Ordregiver udarbejder ansøgningsmaterialet. Rådgivningsindsatsen indeholder en indledende screening af værkets tekniske, økonomiske, finansielle og administrative situation (såfremt denne ikke allerede foreligger fra ordregivers tidligere indsats: Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker). Ordregiver stiller en skabelon for screeningsrapporten til rådighed ved indgåelse af rammeaftalen.

På baggrund af besparelsespotentialer fundet gennem screeningen kan værket indstilles til den værksspecifikke rådgivning. Delopgaverne til den værksspecifikke rådgivning består af følgende:

1) Produktion og transmission;

2) Varmegrundlag og distribution;

3) Sammenlægning;

4) Delvis lukning;

5) Lukning og

6) Varmekunder.

Indstillingen om hvilke delopgaver et værk bør tildeles, foretages på baggrund af dialog mellem værket og leverandøren samt med afsæt i værkets screening. Den værksspecifikke rådgivning skal i den forbindelse understøtte værket bedst muligt med at imødegå konsekvenserne af grundbeløbets ophør. Ordregiver vil efter indstilling forestå tildelingen af den værksspecifikke rådgivning inden for en eller flere af de 6 delopgaver.

Rådgivningen til værkerne tildeles efter en kaskademodel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 46
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leverandøren er ikke garanteret en mindsteomsætning under rammeaftalen, da dette vil afhænge af placering i kaskaden samt antallet af ansøgninger til rådgivningsindsatsen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlig karakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 195-474014
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploaded udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest d. 21.1.2020 kl. 10:00.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159 stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbudsgiver skal sammen med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf.§153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at den angivne værdi af rammeaftalen ikke er bindende for ordregiver, men angiver en maksimal værdi af mulige opgaver under rammeaftalen. Rammeaftalens værdi for tilbudsgiver vil afhænge af antallet af ansøgninger ordregiver modtager til indsatsen, tilbudsgivers eventuelle placering i kaskaden samt indholdet og omfanget af disse rådgivningsopgaver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2020