Tjenesteydelser - 4758-2020

07/01/2020    S4

Danmark-Aarhus: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 004-004758

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervshus Midtjylland
CVR-nummer: 40084606
Postadresse: Åbogade 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Thune
E-mail: mth@erhvervshusmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121115701.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.erhvervshusmidtjylland.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121115701.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121115701.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Program for virksomhedsudvikling 2018-2021 - investering i vækst 2c virksomhedsnetværk (2020)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der søges rådgivere til facilitering af virksomhedsnetværk.

Der skal deltage mindst 6 SMV'er i hvert virksomhedsnetværk, og målet er at gennemføre 18 virksomhedsnetværk. Formålet er at bringe virksomheder med overordnet betragtet de samme typer behov for viden sammen. De faglige emner der søges rådgivere indenfor er udvikling og optimering af webshops og digital marketing, Eksportfremmende aktiviteter og internationalisering samt digital integration og modenhed. De faglige indlæg leveres af eksterne rådgivere, der faciliterer virksomhedsnetværkene og sørger for fremdriften i projektet.

Forløbet for et virksomhedsnetværk vil blive planlagt i relation til den/de specifikke udfordringer, virksomhedernes forudsætninger for vækst, mulighederne for samarbejde/forretningsnetværk i gruppen m.m. således, at der bliver tale om skræddersyede forløb for de enkelte virksomhedsnetværk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 050 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som et supplement til den individuelle rådgivning kan der også via vækstkortlægningen være skabt basis for, at en gruppe af virksomheder med fælles udfordringer sammen forsøger at løse disse.

Virksomhedsnetværk består af hold på mindst 6 virksomheder. Formålet er at bringe virksomheder med overordnet betragtet de samme typer behov for viden sammen. Eksempler på indhold kan være inden for strategi, forretningsudvikling, markedsudvikling mv. De faglige indlæg leveres af eksterne rådgivere, der faciliterer virksomhedsnetværkene og sørger for fremdriften i projektet.

Forløbet for et virksomhedsnetværk vil blive planlagt i relation til den/de specifikke udfordringer, virksomhedernes forudsætninger for vækst, mulighederne for samarbejde/forretningsnetværk i gruppen m.m. således, at der bliver tale om skræddersyede forløb for de enkelte virksomhedsnetværk.

De kollektive forløb i form af virksomhedsnetværk indebærer, at deltagerne gennemgår forskellige moduler, som understøtter en vækstplan. Hvis det er relevant, kan der efterfølgende foretages planlægning og afvikling af en konkret projekt-begivenhed, eksempelvis messebesøg, markedsbesøg, test af forretningsidé, test af produktdesign, nye produkter etc.

Forløbet veksler mellem gruppemøder, seminarer og sparring af den enkelte virksomhed. Deltagerne vil undervejs have mulighed for at udveksle erfaringer, deltage i aktiv træning og udvikle strategier mv. Der kan evt. tilknyttes erfarne virksomhedsledere til forløbet og inddrages eksterne oplægsholdere med viden om relevante emner.

Et forløb for et virksomhedsnetværk kan have varierende længde og kompleksitet. Længde og kompleksitet afhænger bl.a. af virksomhedernes behov og krav. I nogle tilfælde kan virksomhederne tænkes at have behov for flere moduler end i andre tilfælde, og derfor vil prisen for et forløb især variere med det antal timer, der bruges på et forløb.

Vækstplanen udarbejdes af virksomhed og rådgiver i forening. Vækstplanen skal kortlægge, hvordan deltager-virksomheden konkret kan styrke sin vækst, og hvilke investeringer der skal til for at udløse vækstpotentialet. Vækstplanen skal have detaljeringsniveau som typiske forretningsplaner. Vækstplanen skal desuden indeholde solidt underbyggede og realistiske skøn for, hvor kraftigt virksomhedens beskæftigelse (målt i antal fuldtidspersoner) og omsætning vil vokse henholdsvis 2 og 5 år efter planen er udarbejdet. Ordregiver leverer skabelonen til udarbejdelse af vækstplanen til virksomheden.

Læs den fulde opgavebeskrivelse i ydelsesbeskrivelsen.

Ordregiver har allerede indgået rammeaftaler med 11 rådgivere på tilsvarende ydelser. De allerede indgåede rammeaftaler dækker dog ikke de kompetenceområder, som udbydes i dette udbud. Den økonomiske ramme er en fælles økonomiske ramme for dette udbud og for de 11 indgåede rammeaftaler, da ordregiver ikke på forhånd kan estimere på hvilke rammeaftaler trækket vil ske.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 050 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 30/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

RFM-16-0018

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår, som minimum har haft en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 1 referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Der skal, i ESPD-dokumentet, angives min. 1 reference der omfatter:

- Facilitering af længerevarende udviklingsforløb for virksomhedsnetværk,

- Arbejde med vækstorienterede virksomheder som er i gang med eller står overfor at udnytte deres internationale vækstpotentiale,

- Rådgivning om hvordan teoretiske viden bruges i forhold til at udnytte vækstorienterede virksomheders vækstpotentiale,

- Formidling af praktisk og teoretisk viden til målgruppen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2020