Tjenesteydelser - 5997-2021

08/01/2021    S5

Danmark-Rønne: Persontransport, ikke rutekørsel

2021/S 005-005997

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141815837.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141815837.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141815837.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

2021 Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder kommunens offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger:

A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning.

B: S-trafik med betalende passagerer.

C: Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.

D: S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.

Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.

Under garantikørsel er der 14 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Under variabelkørsel er der 12 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Garantikørsel:

Der udbydes i alt min. 20 250 garantitimer samt 7 500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 20 liftvogne af type 4 og 6 (jf. Bilag 1 - kravspecifikationen).

Udbuddet på garantivogne er opdelt i 14 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Hver udbudsenhed er garanteret minimum 6 timers kørsel dagligt på skolehverdage og på andre hverdage vil garantitiden være minimum 3 timer. Garantikørselsbehovet er ikke stationært. Garantikørslen bliver fordelt ud fra et geografisk hensyn til hjemstedsområde, for at mindske tomkørsel, og for at sikre at alle garantibiler får fastkørsel så de kører for afregningen på de 6 timers garanti på skolehverdage og 3 timer på andre hverdage som der afregnes for.

Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på.

Der er en option på alle udbudsenheder. Det vil sige, at ordregiver kan udvide kørslen med 1 vogn pr. udbudsenhed i rammeaftalens første 30 måneder, med et varsel på 2 måneder, til de i rammeaftalen aftalte vilkår. Hvis optionen for forlængelse af rammeaftalen udnyttes, følger udvidelsesmuligheden denne forlængelse.

Optionen på udvidelse af kørslen med én vogn betinges af tilbudsgivers accept.

Variabel kørsel:

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at ordregiver ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås rammeaftale med.

Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10 000 personture pr. år i udbudsperioden, fordelt på hele Bornholm. Det kan forventes at der vil være store udsving i denne kørselsmængde i rammeaftaleperioden.

Den variable kørsel tildeles ud fra den individuelle dag/plan og i forhold til hjemstedsområder i det omfang der er biler ledige til formålet.

Udbuddet på variable vogne er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på.

Rammeaftalerne er 3-årige og træder i kraft den 1. august 2021 og udløber den 31. juli 2024.

Ordregiver har en option på at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på forlængelse med 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på udvidelse med én bil på hver udbudsenhed under garantikørsel.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udelukkelsesgrundene omfatter:

- Grunde vedr. straffedomme

- Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

- Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Operatøren skal være i besiddelse af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, som enten er udstedt i henhold til busloven (LBK nr. 1050 af 12.11.2012) eller i henhold til taxiloven LOV nr 1538 af 19. december 2017.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers dækningssum for sin produkt-, person og erhvervsansvarsforsikring:

- Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig produkt-, person og erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. DKK.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om chaufførernes uddannelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers chauffører som kører under rammeaftalen skal alle have bestået BAB-kurset befordring af bevægelseshæmmede. Dokumentation herfor skal kunne fremlægges ved kontraktstart.

Kravet er alene opfyldt ved at have gennemført nedenstående:

- BAB modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)

- BAB modul 2: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)

- BAB modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer (2 dage).

Det skal gennemføres for alle kategorier vogne, uanset om man kan transportere kørestole, eller har behov for hjælpemidler (trappemaskine, transportstol el.lign.).

Alle chauffører skal have gennemført kurset, både på garanti- og variable biler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2021