Varer - 8034-2021

08/01/2021    S5

Danmark-Aarhus: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2021/S 005-008034

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@affaldvarme.dk
Telefon: +45 12345678
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98ba30c7-da88-4306-9cf1-228d7c3713f0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98ba30c7-da88-4306-9cf1-228d7c3713f0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98ba30c7-da88-4306-9cf1-228d7c3713f0/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. levering af fjernvarmerør til AffaldVarme Aarhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af fjernvarmerør til AffaldVarme Aarhus for perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2023. Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 (a) - Faste præisolerede fjernvarmerør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44161000 Transmissionsrørledninger
44163100 Rørledninger
44163200 Fittings til rørledninger
44165300 Muffer
44165000 Slanger, stigrør og rørmuffer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af faste præisolerede fjernvarmerør (TN10) til AffaldVarme Aarhus i dim. 26,9 - 508,0 mm iht. kravspecifikationen, præisolerede fittings og samlinger samt levering af faste præisolerede fjernvarmerør til varmetransmissionsledninger (TN25).

Rammeaftalen for delaftale 1 forudsættes indgået med én eller flere virksomheder i form af obligatoriske prioriterede rammeaftaler med op til 3 leverandører på det pågældende vareområde. AffaldVarme Aarhus er forpligtet til at anvende én af de indgåede aftaler. Den samlede omsætning på det pågældende vareområde vil således fordele sig blandt de leverandører, der er indgået aftale med.

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig retten til ved større leverancer herunder leverancer til varmetransmissionsnettet ved miniudbud at genåbne konkurrencen. Ved mini-udbud vil alle virksomheder på rammeaftalen blive indbudt til at afgive tilbud. Tildelingskriteriet ved miniudbud er laveste pris.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Varmetab / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk serviceorganisation / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Afhentningsomkostninger / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 (b) - Fleksible præisolerede fjernvarmerør (alupex)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44161000 Transmissionsrørledninger
44162000 Rørsystemer
44165000 Slanger, stigrør og rørmuffer
44167000 Diverse rørfittings
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af fleksible præisolerede fjernvarmerør (alupex) samt fittings mv. herfor til TN10. Rammeaftalen for delaftale 2 forudsættes indgået med én virksomhed i form af en obligatorisk eneleverandøraftale på det pågældende vareområde. AffaldVarme Aarhus er forpligtet til at anvende den indgåede aftale. Den samlede omsætning på det pågældende vareområde vil således fordele sig blandt de leverandører, der er indgået aftale med.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Varmetab / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— For delaftale 1: Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms pr. år i det seneste afsluttede regnskabsår.

— For delaftale 2: Har en omsætning på minimum 8 mio. DKK ekskl. moms pr. år i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Har en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— For delaftale 1: Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms pr. år i det seneste afsluttede regnskabsår.

— For delaftale 2: Har en omsætning på minimum 8 mio. DKK ekskl. moms pr. år i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Har en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der skal angives minimum 3 og maksimalt 5 referencer. Hvis ansøger fremsender mere end 5 referencer, vurderer udbyder kun på de første 5 referencer angivet i ESPD.

Referencerne kan anvendes som referencer til ansøgning om prækvalifikation for begge delaftaler, såfremt man ansøger om dette.

Med ”lignende opgaver” menes levering af præisolerede fjernvarmerør og fittings, herunder faste og fleksible rør til en offentlig myndighed og/eller privat offentlig virksomhed.

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer for den pågældende delaftale som ansøgeren anmoder om prækvalifikation til.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

— Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde

— Kort og præcis opgavebeskrivelse, herunder angivelse af:

— Hvilke typer af leverancer, der er/var indeholdt i referenceopgaven.

— Om der er/var tale om en enkeltstående leverance eller en løbende leverance.

— Udførelsesperiode.

— Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle (regnet fra fristen for at søge om prækvalifikation, jf. afsnit 1.6 ovenfor). Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/projekter eller dele af opgaver/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalueringen.

Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, at ansøgeren/leverandøren dokumenterer erfaring med levering af præisolerede fjernvarmerør og fittings, herunder faste og/eller fleksible, til en offentlig myndighed og/eller privat offentlig virksomhed., der er omfattet af udbuddet.

Udbyder vil i forbindelse med evalueringen forbeholde sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer for den pågældende delaftale som ansøgeren anmoder om prækvalifikation til.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udover referencerne skal ansøger aflevere følgende dokumenter som en del ansøgningen om prækvalifikation:

— En beskrivelse af lager- og logistikfunktionen som viser, at leverandøren opretholder et velassorteret lager med alle gængse rør og standard komponenter. Lageret skal været placeret inden for en afstand til Aarhus, der sikrer leverancer af hastende karakter indenfor 2 timer.

— Dokumentation for, at virksomheden som ansøger om prækvalifikation er i besiddelse af en kvalitetsorganisation og et kvalitetsledelsessystem som ISO9001 eller tilsvarende samt et miljøledelsessystem som ISO14001 eller tilsvarende.

— En tilkendegivelse om, hvilke(n) delaftale(r) ansøgeren anmoder om prækvalifikation til.

Ovenstående skal ikke udfyldes i ESPD’et, men derimod vedlægges ansøgningen i en separat mappe i Ethics som er oprettet af ordregiver.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2021