Tjenesteydelser - 9992-2018

10/01/2018    S6    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 006-009992

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Louise Kropp Kehler
E-mail: akr@digst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.digst.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tillægsaftale til kontrakt vedrørende ”Digital Signatur for Borgere (delaftale I)” og ”Digital signatur for virksomheder og offentlige myndigheder (Delaftale II)”

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten er en tillægsaftale til den allerede indgåede kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID A/S og vedrører forlængelse af den eksisterende kontrakt i en interimsperiode fra 1. december 2018, hvor kontrakten udløber, og indtil overgangen til en planlagt ny digital signaturløsning er gennemført.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 128 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Behovet for forlængelse af kontrakten vedr. digital signatur for borgere, virksomheder samt offentlige myndigheder (NemID-kontrakten), indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen (ordregiver) og DanID A/S (senere Nets DanID A/S), er opstået som følge af, at udbuddet af den nye digitale infrastrukturløsning (MitID) har vist sig mere kompleks end først antaget. Den eksisterende Kontrakt udløber den 30. november 2018. I konsekvens heraf opstår der således en interimsperiode fra 1. december 2018, hvor Kontrakten endeligt er udløbet, og indtil overgangen til en planlagt ny digital infrastrukturløsning er gennemført, herunder i perioden frem til migrering af slutbrugerne til den nye digitale infrastrukturløsning kan anses for afsluttet (forventeligt første halvår 2021). Ordregiver har på baggrund heraf vurderet, at et udbud af en interimsløsning ikke kan anses for at ville skabe en reel og ligeværdig konkurrence, idet alene Nets DanID A/S kan forventes at afgive konkurrencedygtigt tilbud på en sådan interimsløsning, hvis den skal imødekomme de eksisterende behov i den korte mellemperiode. Ordregiver befinder sig således i en situation med objektiv eksklusivitet, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, jf. nærmere nedenfor i bilag D.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Der henvises til pkt. VI.3). NemID er en samfundskritisk løsning og et væsentligt element i sammenkobling af det offentlige Danmark. Den har betydning for en velfungerende og stabil offentlig infrastruktur, herunder borgeres private, digitale adgang til en lang række offentlige systemer. En række væsentlige offentlige løsninger har derfor knyttet adgangen til deres tjenester og databaser til NemID-løsningen, fx e-Boks, borger.dk, SKAT samt tinglysnings- og arbejdsmarkedssystemerne.

Ordregiver er forpligtet til at sikre, at NemID-løsningen efter kontraktens udløb i november 2018 fortsat er til rådighed, indtil overgang til en ny digital infrastrukturløsning (MitID) er gennemført. Kontrakten skal derfor forlænges i en interimsperiode frem til migrering af slutbrugere til MitID. Behovet for forlængelse skyldes, at udbuddet af MitID har vist sig mere kompleks end antaget.

Ordregiver befinder sig derfor i en situation med objektiv eksklusivitet, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, jf. det følgende.

1) Eksklusiviteten skyldes dels tekniske årsager, idet (i) interimsløsningens funktionsdygtighed skal sikres igennem interoperabilitet mellem forskellige it-systemer i form af integrationer og interfaces, (ii) der er et forretningsmæssigt behov med høje krav til kontinuitet, sikkerhed, overholdelse af certifikatpolitikker og sikkerhedsstandarder, samt krav til høj oppetid, (iii) alene Nets kan videreføre brugen af indarbejdede OTP-midler, (iv) etableringen vil være særdeles omkostningstung for en ny leverandør med kort afskrivningsprofil, og (v) etableringstiden skønnes at overstige interimsperioden, hvorfor løsningen ikke vil kunne sikre anvendelse inden for de nødvendige tidsmæssige frister.

2) Eksklusiviteten skyldes dels, at NemID-løsningen ejes af Nets, og ordregiver har alene ret til brug af løsningen i kontraktperioden (bortset fra en lille del af løsningen). Løsningen kan derfor ikke stilles til rådighed for en ny leverandør i interimsperioden. Denne situation er ikke skabt af ordregiver med henblik på fremtidige udbudsprocedurer, hvilket underbygges af arbejdet med at konkurrenceudsætte MitID. Det vurderes usandsynligt, at en ny leverandør kan tilbyde et rimeligt alternativ og afgive konkurrencedygtigt tilbud på en interimsløsning, som imødekommer de eksisterende behov i den korte mellemperiode. Denne situation vurderes heller ikke at kunne undgås ved udligning af den eksisterende leverandørs konkurrencemæssige fordel med en økonomisk rimelig investering.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Nets Dan ID A/S
CVR-nummer: 30808460
Postadresse: Lautrupbjerg 10
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 128 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer) skal klage over tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr, jf. nærmere herom i Klagenævnet for Udbuds klagevejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2018