Roba - 15127-2018

13/01/2018    S9    Europski parlament - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Okvirni ugovor o nabavi loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama koje koriste (ili će koristiti) institucije koje sudjeluju u pozivu na podnošenje ponuda u Luxembourgu

2018/S 009-015127

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europski parlament
Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Luxembourg
L-2929
Luksemburg
Osoba za kontakt: Services des contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: LU0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o nabavi loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama koje koriste (ili će koristiti) institucije koje sudjeluju u pozivu na podnošenje ponuda u Luxembourgu

Referentni broj: 06A20-2017-M044
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nadmetanje se odnosi na nabavu loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama u Luxembourgu koje koriste (ili će koristiti) sljedeće institucije:

— Europski parlament;

— Europska komisija i

— Sud Europske unije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 210 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Nadmetanje se odnosi na nabavu loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama u Luxembourgu koje koriste (ili će koristiti) sljedeće institucije:

— Europski parlament;

— Europska komisija i

— Sud Europske unije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 210 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/02/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski parlament,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

Bâtiment Konrad Adenauer,

L - 2929 Luxembourg.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Ovaj je natječaj međuinstitucijski. Glavni javni naručitelj djeluje u vlastito ime i u ime ostalih javnih naručitelja.

Glavni javni naručitelj je Europski parlament koji zastupa sve javne naručitelje koji sudjeluju u natječaju, i to:

— Europsku komisiju (koju predstavlja Ured za infrastrukturu i logistiku — Luxembourg);

— Sud Europske unije.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud Suda Europske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
LU - 2925
Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Europski ombudsman
Strasbourg
FR - 67000
Francuska

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
LU - 2925
Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/01/2018