Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 15127-2018

13/01/2018    S9

Luksemburg-Luxembourg: Okvirni ugovor o nabavi loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama koje koriste (ili će koristiti) institucije koje sudjeluju u pozivu na podnošenje ponuda u Luxembourgu

2018/S 009-015127

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Services des contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o nabavi loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama koje koriste (ili će koristiti) institucije koje sudjeluju u pozivu na podnošenje ponuda u Luxembourgu

Referentni broj: 06A20-2017-M044
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nadmetanje se odnosi na nabavu loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama u Luxembourgu koje koriste (ili će koristiti) sljedeće institucije:

— Europski parlament;

— Europska komisija i

— Sud Europske unije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 210 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

Nadmetanje se odnosi na nabavu loživog ulja za grijanje i generatorske setove u zgradama u Luxembourgu koje koriste (ili će koristiti) sljedeće institucije:

— Europski parlament;

— Europska komisija i

— Sud Europske unije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 210 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/02/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski parlament,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

Bâtiment Konrad Adenauer,

L - 2929 Luxembourg.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ovaj je natječaj međuinstitucijski. Glavni javni naručitelj djeluje u vlastito ime i u ime ostalih javnih naručitelja.

Glavni javni naručitelj je Europski parlament koji zastupa sve javne naručitelje koji sudjeluju u natječaju, i to:

— Europsku komisiju (koju predstavlja Ured za infrastrukturu i logistiku — Luxembourg);

— Sud Europske unije.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: LU - 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: FR - 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: LU - 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/01/2018