Bygge og anlæg - 15151-2018

13/01/2018    S9

Danmark-København: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2018/S 009-015151

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Haroon Kalyal Javad
E-mail: HKJ@bosj.dk
Telefon: +45 29121810

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bosj.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: White Arkitekter A/S
Postadresse: Njalsgade 21 G stuen
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Lassen
E-mail: stig.lassen@white.dk
Telefon: +45 33324491

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.white.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud - Hovedentreprise - Boligselskabet Sjælland - Præstemarkshusene

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Præstemarkshusene i Roskilde, der består af to delopgaver, der i udbudsmaterialet benævnes som følgende:

• Nybyg – Projektet udbydes på et teknisk grundlag (projektforslagsfase) i tidligt udbud.

Entreprenøren skal efterfølgende i samarbejde med rådgiveren færdigprojekterer opgaven og herigennem sikre budgettets overholdelse.

• Renovering - der skal udføres i hovedentreprise på baggrund af et hovedprojekt.

Boligselskabet Sjælland udbyder opgaven som et begrænset hovedentrepriseudbud i henhold til EU´s udbudsdirektiv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet indeholder to projekter – Renovering og Nybyg.

Renoveringsopgaven består i skimmelrenovering af eksisterende bebyggelse i kælder og opsætning af ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget skal betjene alle etager.

Enfamiliehusene skal have en tilbygning med badeværelse i stueplan og værelse i taget.

Udvalgte dobbelthuse skal have altaner på 1. etage. Derudover er der 5 bygninger, hvor der i dag er 4 lejemål i hver, som skal ombygges til 2 lejemål i hver bygning.

Renoveringen omfatter 89 eksisterende boliger, fordelt med 68 boliger i flerfamilie-huse og 21 boliger i enfamiliehuse.

Efter renovering vil boligantallet være 79 boliger, fordelt med 48 boliger i flerfamilie-huse, 10 boliger i dobbelthuse og 21 boliger i enfamiliehuse.

Renoverings-delen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Nybyg-opgaven består af 4 ens bygninger med 3 halvanden etages lejemål i hver udført i gul mur og røde tegl på taget, med tilhørende skur/ depot og terrasse. Energiklasse 2020.

12 nye familieboliger på delområde 2, som er udmatrikuleret af de eksisterende boligers havearealer.

Nybygningsdelen udbydes på et projektforslagslignende teknisk grundlag i tidligt udbud. Entreprenøren skal efterfølgende i samarbejde med rådgiveren færdigprojekterer opgaven og herigennem sikre budgettets overholdelse.

Nybyg-delen udbydes med en given maks-pris på 10,4 mio. kr. ekskl. moms alt inklusivt, der ikke må overskrides.

De 2 projekter udbydes samtidig i hovedentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet - se Ubudsbetingelser.

Vejledning til udfyldelse af ESPD fremgår af udbudsmaterialet - se Betingelser for prækvalifikation.

Udbudsmateriale kan findes på Byggeweb udbud - TN772713A-01 fra den 12.01.2018.

Anmodniner om PQ skal uploades på samme udbudsnummer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale, hvoraf vilkår fremgår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 429 af 15.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7 stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2018