Bygge og anlæg - 18031-2020

14/01/2020    S9

Danmark-Roskilde: Rengøring af ydermure ved sandblæsning

2020/S 009-018031

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - KVV Vedligehold
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 30686890
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121461122.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121461122.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121461122.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sandblæsning mm. af 2 ovnlinier på Roskilde Kraftvarmeværk

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45452100 Rengøring af ydermure ved sandblæsning
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARGO driver Roskilde Kraftvarmeværk, som udnytter affald til energi (varme og el) via 2 ovnlinier.

De 2 ovnlinier udvinder energien i døgndrift på nær få uger pr. år, hvor ovnlinierne på skift er lukkede ned på grund af planlagt stop. I disse meget kortvarige nedlukningsperioder foretager ARGO i døgndrift revision af de 2 ovnlinier, hvortil der anvendes sandblæsning, som beskrevet i dette udbud.

Udover revisionsperioderne kan der forekomme ad hoc opgaver, f.eks. sprængning, opgaver ved uplanlagte stop eller planlagte stop på grund af driftsforhold.

Tryk her https://permalink.mercell.com/121461122.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111214 Sprængningsarbejder
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Håndværkervej 70, Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ARGO driver Roskilde Kraftvarmeværk, som udnytter affald til energi (varme og el) via 2 ovnlinier.

De 2 ovnlinier udvinder energien i døgndrift på nær få uger pr. år, hvor ovnlinierne på skift er lukkede ned på grund af planlagt stop. I disse meget kortvarige nedlukningsperioder foretager ARGO i døgndrift revision af de 2 ovnlinier, hvortil der anvendes sandblæsning, som beskrevet i dette udbud.

Udover revisionsperioderne kan der forekomme ad hoc opgaver, f.eks. sprængning, opgaver ved uplanlagte stop eller planlagte stop, hvor driften kræver dette.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/05/2020
Slut: 15/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARGO mulighed for at forlænge aftale med 2 X 1 år. Såfremt aftalen forlænges fuldt ud, udløber aftalen den 15.5.2025.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsninger af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud:

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som ordregiver vurderer er bedst egnede til at løse opgaver som ordregiver udbyder ved dette udbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af hvilke ansøgere, som har indsendt de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave om sandblæsning mm. af affalds- og kraftvarmekedler.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelige erfaringer (referencer) med sandblæsningsopgaver, som i fagligt, økonomisk og personalemæssigt omfang (f.eks. tidsfrister, døgndrift, koordinering med de øvrige håndværkere mm.), er sammenlignelige med denne udbudte opgave for ARGO.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansielle nøgletal - egenkapital de seneste 3 regnskabsår:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgningen.

Specifik årsomsætning:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning indenfor tilsvarende opgave, som de udbudte, i de seneste 2 afsluttede regnskabsår på mindst 10 000 000 DKK pr. år. Med specifik omsætning menes arbejder udført på tilsvarende virksomhed, som ARGO.

Erhvervsansvarsforsikring:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved personskade og tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

Såfremt ansøger støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Specifik årsomsætning:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning indenfor tilsvarende opgave, som de udbudte, i de seneste 2 afsluttede regnskabsår på mindst 10 000 000 DKK pr. år. Med specifik omsætning menes arbejder udført på tilsvarende virksomhed, som ARGO.

Erhvervsansvarsforsikring:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved personskade og tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPDéts del IV, afsnit C beskrive ansøgers organisation, som vil blive anvendt i løsningen af opgaverne, herunder ansøgers (virksomhedens) erfaring indenfor de seneste 3 år med lignende opgaver, som de udbudte.

Med relevant erfaring fra lignende opgaver menes opgaver, som er omfattet af dette udbud i forhold til planlægning (løbende og ad hoc under et arbejde), teknisk udførelse og omfang, herunder udførelse henover året/i revisionsperioder/døgnperioder/koordinering.

Ansøger skal maksimalt oplyse 5 referencer vedrørende liggende opgaver, som er udført eller afsluttede indenfor de seneste 3 år.

For hvert aftaleforhold bedes tilbudsgiver oplyse:

1) Beskrivelse: De udførte opgaver i henhold til aftalen, herunder beskrivelse af det medgåede team til udførelse af opgaver;

2) Beløb: Vederlag for aftalen;

3) Startdato: Dato for opstart af opgavens udførelse;

4) Slutdato: Dato for aftaleforholdets ophør (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis ansøger oplyser mere end 5 kontrakter, vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdatoen) blive taget i betragtning.

Værktøj, materiel, teknisk udstyr, uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Tilbudsgiver skal erklære, at virksomheden vil kunne disponere over: værktøj, materiel, teknisk udstyr, som indgår.

Tilbudsgiver skal erklære, at virksomheden vil kunne disponere over: uddannelses-mæssige og faglige kvalificerede medarbejdende dækkende alle opgaver, herunder formand, se kravspecifikation vedrørende krav til formand.

Mindstekrav at ansøger indenfor 24 timer kan stille med 10 til opgaven uddannede personer, inklusiv det nødvendige udstyr.

Mindstekrav at ansøger oplyser, om der vil blive anvendt underleverandører ved udførelse af opgaven. I givet fald hvilke dele af opgaven.

Som et mindstekrav skal virksomheden have dokumenteret tilladelse og kendskab til sprængning i en virksomhed, som ARGO. Der skal dokumenteres med min. 5 referencer fra de sidste 2 år. Hvis opgaven løses via underleverandør, skal udbuddets regler herfor overholdes (tilsvarende dokumentation).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav at ansøger indenfor 24 timer kan stille med 10 til opgaven uddannede personer, inklusiv det nødvendige udstyr.

Mindstekrav at ansøger oplyser, om der vil blive anvendt underleverandører ved udførelse af opgaven. I givet fald hvilke dele af opgaven.

Som et mindstekrav skal virksomheden have dokumenteret tilladelse og kendskab til sprængning i en virksomhed, som ARGO. Der skal dokumenteres med min. 5 referencer fra de sidste 2 år. Hvis opgaven løses via underleverandør, skal udbuddets regler herfor overholdes (tilsvarende dokumentation).

Kvalitetsstandarder og miljøledelsessystemer:

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden har:

Kvalitetsstandarder og miljøledelsessystemer, der er certificeret af et uafhængigt organ eller opfylder betingelserne for at kunne blive certificeret af et uafhængigt organ.

Kravet anses også for opfyldt, hvis opfyldelsen er gennemført pr. ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

De for området gældende regler, herunder miljø og arbejdsmiljø samt udbudsmaterialets samelde krav.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Nej.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Ingen bestemte udover vilkår i aftalen.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen bestemt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Alle vilkår og forhold er tilgængelige via Mercell.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020