Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 18879-2020

15/01/2020    S10    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Vejle: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 010-018879

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Sofie Winther Christensen
E-mail: ansoc@vejle.dk
Telefon: +45 76811733

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75e71c19-0370-4ba5-ab7f-22c66815afa9/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75e71c19-0370-4ba5-ab7f-22c66815afa9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75e71c19-0370-4ba5-ab7f-22c66815afa9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75e71c19-0370-4ba5-ab7f-22c66815afa9/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA) og adgangskontrolalarmanlæg (ADK) til Vejle Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb herunder levering, installation og servicering af automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) og adgangskontrolanlæg (ADK-anlæg) til ordregivers bygninger og institutioner. Udbuddet vedrører desuden konvertering og servicering af eksisterende anlæg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79711000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb herunder levering, installation og servicering af automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) og adgangskontrolanlæg (ADK-anlæg) til ordregivers bygninger og institutioner. Udbuddet vedrører desuden konvertering og servicering af eksisterende anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teamet og tilgængelighed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandøren skal være registeret hos Forsikring og Pension (herefter F&P), som certificeret AIA/ADK installatør, eller en tilsvarende myndighed eller brancheforening i det land, hvor leverandøren er hjemmehørende.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Der er krav om en AIA/ADK omsætning på minimum 10 000 000 DKK de sidste 3 regnskabsår,

- Der er krav om soliditetsgrad på minimum 10% de sidste 3 regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Der er krav om en AIA/ADK omsætning på minimum 10 000 000 DKK de sidste 3 regnskabsår,

- Der er krav om soliditetsgrad på minimum 10% de sidste 3 regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 og maksimalt 5 referencer for de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Angives der mere end 5 referencer er det de 5 først angivne, der vil blive vurderet. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige leverancer og angivelse af kontaktpersoner.

- Med sammenlignelige referencer menes levering, installation og service af AIA og ADK udført for en kommune eller anden organisation, som i kompleksitet svarer til Vejle Kommune. Ved kompleksitet menes installation og servicering af anlæg fra sikringsniveau 20 til sikringsniveau 50.

Der skal minimum være én af referencerne som er levering til en offentlig virksomhed.

Flere opgaver for samme kommune eller organisation tæller for én reference.

Da Vejle Kommunes sammensætning af anlæg er kompleks, lægges der vægt på følgende:

— Ansøgeren har erfaring med flere forskellige typer af anlæg,

— Ansøgeren har haft 50 lokationer eller mere på en enkelt reference,

— Antal referencer.

Referencerne skal overordnet fremgå af ESPD. Referencer skal indeholde beskrivelse af opgaven, starttidspunkt, sluttidspunkt (bemærk at opgaven skal være afsluttet) og kontaktperson for den enkelte reference. Hvis man ønsker at anvende løbende/igangværende aftaler som reference, oplyses dato for seneste levering samt omsætning på aftalen indtil seneste levering (der kan således ikke angives fremtidige leverancer). Der må altså ikke angives en dato ud i fremtiden fra tilbudstidspunktet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 referencer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020