Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 19341-2019

15/01/2019    S10

Hrvatska-Koprivnica: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2019/S 010-019341

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedrana Podnar, dipl. oec., univ. spec. oec.; Melita Bušljeta, dipl. iur.
E-pošta: vedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224/+385 48658223
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kckzz.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prijevoz učenika osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2019.–2021.

Referentni broj: NVV 1/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola navedenih u specifikaciji na nastavu i s nastave u matične odnosno područne škole. Prijevoz se obavlja autobusima, svakog nastavnog dana za vrijeme 2019., 2020. i 2021. godine.

Usluga obuhvaća i prijevoz učenika 3. razreda iz matičnih i područnih škola na Bazene Cerine u Koprivnici i natrag, 5 puta tijekom godine (termini će se dogovarati sa školama).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 17 499 998.88 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prijevoz se obavlja na relacijama koje su dane u tehničkoj specifikaciji: mjesto prebivališta učenika (prema navedenim stajalištima) › matična/područna škola › mjesto prebivališta učenika-matična.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola navedenih u specifikaciji na nastavu i s nastave u matične odnosno područne škole. Prijevoz se obavlja autobusima, svakog nastavnog dana za vrijeme 2019., 2020. i 2021. godine. Usluga obuhvaća i prijevoz učenika 3. razreda iz matičnih i područnih škola na Bazene Cerine u Koprivnici i natrag, 5 puta tijekom godine (termini će se dogovarati sa školama).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor se sklapa za svaku godinu, a okvirni sporazum na 3 godine.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 183-414296
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Prijevoz učenika osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2019.–2021.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/12/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Čazmatrans promet d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 96107776452
Poštanska adresa: Milana Novačića 10
Mjesto: Čazma
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 43240
Država: Hrvatska
Telefon: +49 43277360/+49 43277317
Telefaks: +385 43277372
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 499 998.88 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: vedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/01/2019