Tjenesteydelser - 19533-2020

15/01/2020    S10

Danmark-Græsted: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 010-019533

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749054
Postadresse: Holtvej 18C
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Sophie Kämpf Svane
E-mail: ans@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b522ba2a-b1f9-455f-8c1b-006c9ce48d1e/homepage
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand A/S
CVR-nummer: 32644848
Postadresse: Holtvej 18C
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Sophie Kämpf Svane
E-mail: ans@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gribvand.dk/Forside
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b522ba2a-b1f9-455f-8c1b-006c9ce48d1e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b522ba2a-b1f9-455f-8c1b-006c9ce48d1e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b522ba2a-b1f9-455f-8c1b-006c9ce48d1e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af revision og økonomisupport

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gribvand Spildevand A/S og Gribvand A/S udbyder 2 delaftaler vedrørende henholdsvis revision og økonomisupport.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 080 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delaftale 1: Revision og delaftale 2: Økonomisupport.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Revision

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79200000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
79212000 Revisionsvirksomhed
79212500 Tjenesteydelser i forbindelse med bogføringsrevision
79212300 Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Græsted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter lovpligtig revision. Dette indebærer al regnskabsmæssig revision, som Gribvand Spildevand A/S og Gribvand A/S er forpligtet til at aflægge i henhold til gældende regulering.

Revisor skal således forberede og udføre af revision af alle regnskaber og opgørelser, der skal udarbejdes i medfør af love, bekendtgørelser og cirkulærer. Revision af regnskab(erne) skal være gennemført inden udgangen af marts i det år, der ligger efter det pågældende regnskabsår. Revisor skal i forbindelse med revision af årsregnskaber deltage ved behandling af regnskaberne på de årlige bestyrelsesmøder. På disse møder skal revisor gennemgå den udførte revision. Til brug for mødet skal Revisor udarbejde en præsentation, der kan danne grundlag for gennemgangen af den udførte revision. Revisionsopgaven omfatter endvidere forberedelse, udarbejdelse og afgivelse af de erklæringer, beretninger m.v., som ordregiverne i henhold til gældende regler skal fremsende til offentlige myndigheder m.fl. i løbet af året. Stoplovserklæring skal følge tidsplanen givet af Gribskov Kommune.

Revision omfatter således også al nødvendig bistand og forberedelse heraf ved indberetning af prisloftoplysninger. Endvidere omfatter revision også skattemæssige specifikationer og forberedelse heraf. Opgaven omfatter ligeledes udarbejdelse af management letter med deadline årligt medio oktober og kvalitetssikring af resultatslønsaftaler årligt i februar.

Revision af årsregnskaber omfatter de i henhold til Forsyningssekretariatet krævede erklæringer, såsom erklæringer vedrørende intern overvågning, investeringsregnskaber, sideordnede aktiviteter m.fl. Forberedelsen af disse erklæringer er tillige omfattet af revisionsopgaven. Revisor deltager en gang årligt på bestyrelsesmøde og generalforsamling, hvor regnskab fremlægges. Det understreges, at der skal ske lovpligtig revision for såvel Gribvand A/S som Gribvand Spildevand A/S. Derudover skal der relevant omfang udføres revisionsopgaver i forbindelse med tømningsordningen.

I tilknytning til revisionsopgaverne ovenfor, skal leverandøren levere højtkvalificeret økonomisk og forretningsmæssig rådgivning vedrørende følgende aspekter af ordregivernes aktiviteter:

— Skattemæssige aspekter,

— Sparring vedrørende økonomiske og forretningsmæssige spørgsmål, herunder beregning af økonomisk ramme fremadrettet,

— Strategisk rådgivning og konsekvensvurdering,

— Rådgivning vedrørende finansiering, langsigtet drift- og investeringsplan,

— Rapportering til bestyrelse/ejer kvartalsvis vedr. regulatoriske forhold.

Revisionen skal yde proaktiv og kompetent rådgivning.

Revisors rådgivning skal altid være fuldt opdateret i forhold til de seneste udviklinger på området og ordregiverne skal briefes om disse udviklinger i forbindelse med rådgivningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og samarbejde / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 080 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiverne er berettiget til at forlænge delaftalen i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens værdi II.2.6) er udtryk for den forventede kontraktværdi over kontraktens løbetid inkl. forlængelser (4 år). Ordregiverne forventer, at det årlige forbrug vil fordele sig på følgende måde: Revision (fast ydelse) 360 000 DKK på og rådgivning (indkøb på timebasis) 160 000 DKK.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Økonomisupport

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79211100 Bogføring
79211000 Regnskabsføring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Græsted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Økonomisupport omfatter bl.a. følgende opgaver:

— Assistance i forbindelse med månedsafslutninger samt kvalitetssikring af regnskabsdata,

— Likviditetsstyring og rapportering,

— Rapportering til daglig ledelse (månedsvis) og bestyrelse (kvartalsvis) og hermed deltagelse i relevante møder i denne forbindelse.,

— Årlig budgetlægning. Afstemning til den økonomiske ramme,

— Klargøring af regnskab til revisor samt udarbejdelse af materiale til revision,

— Optimering af processer, udvikling af ERP-systemet og andre styringssystemer,

— Rapportering/ deltagelse i rapportering til KFST, DANVA, SKAT (eksklusiv lønrelaterede indberetninger), DK Statistik, KL.,

— Opgaver i henhold til årshjul.

Ordregiverne varetager selv daglig bogføring af alle bilag samt lønadministration. I forbindelse med månedsafslutninger er ordregiverne pligtige til at ajourføre al bogføring, førend leverandøren påbegynder arbejdet. I spidsbelastningsperioder eller ad hoc kan der forekomme opgaver for leverandøren i forbindelse med månedsafslutning, men dette arbejde vil falde ind under de opgaver, der time afregnes.

Ordregiverne varetager selv alle opgaver i forbindelse med KMD FAS, herunder driftsopgaver, udsendelse af aflæsningsmateriale og aflæsningsregistrering. Endvidere varetager ordregiverne selv forberedelse og kørsel af årsafregninger, gennemførsel af rykkerprocedurer samt håndtering af borgerhenvendelser.

Alle opgaver vedrørende økonomisupport, der ikke er specifikt nævnt i dette punkt skal betragtes som omfattet af delaftale 2, med mindre opgaven er omfattet af delaftale 1 ovenfor. I spidsbelastningsperioder, hvor ordregivernes økonomimedarbejdere er fraværende pga. ferie, afspadsering eller længerevarende sygdom, eller perioder, hvor ordregiver behøver ekstra kapacitet, skal leverandøren tilbyde vikarordning efter den timepris, som leverandøren har tilbudt ("timepriser for rådgivning vedrørende økonomisupport).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og samarbejde / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiverne kan forlænge delaftalen 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens værdi II.2.6) er udtryk for den forventede kontraktværdi i kontraktens løbetid inkl. forlængelser (4 år). Ordregiverne forventer, at det årlige forbrug vil fordele sig på følgende måde: Økonomisupport (fast ydelse) 550 000 DKK på og rådgivning (indkøb på timebasis) 450 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokumentet" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del af den samlede besvarelse på www.udbuddet.dk Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punkter:

Del II: (alle punkter angivet nedenfor):

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger),

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver støtter sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligter under den udbudte delaftale.

Afgives tilbuddet af et konsortium eller tilsvarende sammenslutning, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

— Del III: (alle punkter angivet nedenfor):

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Ordregiverne er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136.

Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6).

Bemærk: Ordregiverne er forpligtet til at udelukke ansøgere omfattet af en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiverne vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.10.2019.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delkontrakt.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, med mindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiverne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på mindst 15% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med levering af revisionsydelser til større vandselskaber udført indenfor de seneste 3 år jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiverne for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have udført mindst 3 lignende opgaver til større vandselskaber (årlig debiteret vandmængde over 800 000 kubikmeter) indenfor de seneste 3 år,

- For delaftale 1 forstås med "lignende opgaver" lovpligtig revision for større vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde over 800 000 kubikmeter,

- For delaftale 2 forstås med "lignende opgaver" økonomisupport for større vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde over 800 000 kubikmeter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal bistå ved leverandørskifte.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære ordregivernes åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette er et genudbud. Ordregiverne har tidligere udbudt opgaven. Det forrige udbud kan tilgås her: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448251-2019:TEXT:DA:HTML

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020