Varer - 19662-2016

21/01/2016    S14

Danmark-Kastrup: Datatransmissionsudstyr

2016/S 014-019662

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naviair
CVR-nummer: CVR: 26059763
Postadresse: Naviair Allé 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Thomsen
E-mail: mit@naviair.dk
Telefon: +45 21241037
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naviair.dk
I.6)Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Beredskabskritisk Kredsløb til Datakommunikation.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
32260000 Datatransmissionsudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Komponenter til specielt sikrede kredsløb til brug på beredskabsmæssige kommunikationsforbindelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

DK.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Naviair ønsker levering af en samlet kredsløbsløsning til kommunikation omfattende beredskabsmæssige formål gældende samtlige geografiske lokationer, hvor Naviair er tilstede, og som skal overholde de gældende krav til specielt sikrede kredsløb i bekendtgørelse om faste kredsløb tilberedskabsmæssige formål.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c, ii). Naviair har til hensigt at indgå en aftale med TDC A/S om levering af en samlet kredsløbsløsning til kommunikation omfattende beredskabsmæssige formål gældende samtlige geografiske lokationer, hvor Naviair er tilstede, og som skal overholde de gældende krav til specielt sikrede kredsløb i bekendtgørelse om faste kredsløb til beredskabsmæssige formål. På den baggrund kan den kun tildeles en aktør.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/01/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: TDC A/S
CVR-nummer: 14773908
Postadresse: Teglholmsgade 1
By: København C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 0900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i Klagenævnsloven § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Klagenævnslovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4,stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2016