Usluge - 26937-2017

25/01/2017    S17

Španjolska-Alicante: Pružanje usluga povezanih s bankovnim i platnim karticama

2017/S 017-026937

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: Procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2148
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga povezanih s bankovnim i platnim karticama

Referentni broj: AO/026/16.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66100000 Bankarske i investicijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica.

Postupak nadmetanja podijeljen je na sljedeće 3 grupe:

— grupa 1: bankovne usluge za ulazne platne transakcije,

— grupa 2: bankovne usluge za izlazne platne transakcije,

— grupa 3: usluge platnih kartica.

Svrha ovog poziva na nadmetanje je sklapanje do 5 okvirnih ugovora za grupu 1 i za grupu 2 te 1 okvirnog ugovora za grupu 3. Ovi okvirni ugovori imat će početno trajanje od 1 godine i 4 moguće obnove od 1 godine svako, na najdulje trajanje od 5 godina.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 075 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Bankovne usluge za ulazne platne transakcije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66110000 Bankarske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES ESPAÑA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je izabrati nekoliko ugovaratelja (banke i/ili pružatelji platnih usluga) koji pružaju usluge povezane s ulaznim i izlaznim platnim transakcijama koje Ured treba provesti, uključujući plaćanje kreditnim karticama.

Ova je grupa povezana s bankovnim uslugama za ulazne platne transakcije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjena vrijednost temelji se na procijenjenom broju transakcija od 383 000 EUR za 5 godina.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Bankovne usluge za izlazne platne transakcije

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66110000 Bankarske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES ESPAÑA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica.

Ova je grupa povezana s bankovnim uslugama za izlazne platne transakcije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 675 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjena vrijednost temelji se na procijenjenom broju transakcija od 111 000 EUR za 5 godina.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge platnih kartica

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66110000 Bankarske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES ESPAÑA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica.

Ova grupa povezana je s uslugama platnih kartica.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjena vrijednost temelji se na procijenjenom broju transakcija od 370 000 EUR za 5 godina.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: Slijedeći svoja financijska pravila, Ured provodi poziv na nadmetanje koji se odnosi na bankarske usluge svakih 5 godina.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/02/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/02/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

U prostorima Ureda na adresi Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Uredu je potrebno dostaviti imena i brojeve identifikacijskih isprava posjetitelja, faksom na +34 96 513 85 00 ili e-poštom na procurement@euipo.europa.eu do 24.2.2017.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/01/2017