Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 27086-2020

20/01/2020    S13

Danmark-Taastrup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 013-027086

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Andersen
E-mail: simand@dsb.dk
Telefon: +45 24683297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260524&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260524&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at etablere en landsdækkende rammeaftale på facility managemant ydelser, herunder teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte. Aftalen vedrører drift og vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte samt udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50740000 Reparation og vedligeholdelse af rulletrapper
50750000 Vedligeholdelse af elevatorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB råder over ca. 165 elevatorer, 44 rulletrapper samt 150 handicaplifte fordelt på lokationer i hele landet. Antallet af objekter kan variere i aftaleperioden.

Aftalen indeholder 2 serviceområder: ”Teknisk vedligehold” og ”Projekter”:

1) Teknisk vedligehold:

Serviceområdet ”Teknisk vedligehold” indeholder planlagte og ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter på DSB’s elevatorer, lifte, rulletrapper og handicaplifte i hele landet. Serviceområdet indeholder ligeledes identifikation af behov for opretning og udskiftning af anlæg;

2) Projekter:

Serviceområdet ”Projekter” indeholder identifikation af behovet for projekter, udarbejde projektbeskrivelser og kalkulationer, sikre at disse opgaver igangsættes og gennemføres, samt at status på den enkelte opgave løbende fremgår og opdateres i DSB’s Ticketsystem.

Parallelt hermed skal leverandøren foretage en samlet projektporteføljerapportering indeholdende statusrapportering per projekt samt overordnet økonomi- og dispositionsregnskab for den samlede projektportefølje. Endelig skal leverandøren sikre en korrekt håndværksmæssig gennemførelse af de enkelte projekter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder også bredden af den leverede ydelse og den geografiske spredning af den leverede ydelse.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers solvensgrad pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers EBIT margin pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers samlede omsætning pr. år i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens solvensgrad pr. år, EBIT margin og samlede omsætning pr. år i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning i de 3 seneste år: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens/ og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Solvensgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig solvensgrad på mindst 20% i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Solvensgraden beregnes som (Egenkapital / aktiver i alt) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes solvensgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes solvensgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

EBIT-margin i de seneste 3 disponible regnskabsår: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin på mindst 3% i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. EBIT-margin beregnes som (EBIT/Omsætning) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 2 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Referencer skal angives i ESPD sektion IV C i feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser og geografiske spredning, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 2 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal ved prækvalifikationsfristen være certificeret i henhold til følgende regulering:

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner (BEK nr 461 af 23.5.2016) samt bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket (BEK nr 459 af 23.5.2016).

Ansøgeren skal ved ansøgningsfristen have en gældende arbejdsmiljøpolitik.

Ansøgeren skal ved prækvalifikationsfristen have et arbejdsmiljøcertifikat, fx OHSAS 18001 eller ISO 45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøordning.

Med tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøordning menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet har en gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner. Derudover skal ansøger have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt. Til sidst skal ansøgeren have udpeget en kontaktperson som er ansvarlig for arbejdsmiljøet.

Redegørelse for ovennævnte certificeringer, arbejdsmiljøpolitik samt arbejdsmiljøledelsessystem skal angives i ESPD sektion IV C i feltet ”Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer ”.

Ansøgeren skal ved prækvalifikationsfristen have en miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem. Med tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem mener DSB som minimum, at ansøgeren skal have en miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og handlingsplaner som der løbende følges op på hos ansøgeren. Desuden skal ansøgeren have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøger bliver overholdt.

Ansøger præciserer hvilket miljøledelsessystem ansøger er certificeret efter eller redegøre for et ikke-certificeret miljøledelsessystem i ESPD sektion IV C i feltet ” Miljøledelsesforanstaltninger”.

Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

Arbejdsmiljøcertifikat:

Dokumentation i form af kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøordning inkl. kopi af gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og – handlingsplaner.

Miljøstyringsordning:

Dokumentation i form af kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem inkl. kopi af gældende miljøpolitik.

Arbejdsmiljøpolitik:

Dokumentation i form af kopi af gældende arbejdsmiljøpolitik.

Certificeringer:

Dokumentation i form af kopi af gyldigt certifikat vedr. følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner (BEK nr 461 af 23.5.2016) samt bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket (BEK nr 459 af 23.5.2016).

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

DSB henviser særligt til bilag B til udbudsbetingelserne vedr. kravkategorisering af aftalegrundlaget. Alle krav der ikke eksplicit er angivet som værende mindstekrav kan i princippet være genstand for forhandling, og kan blive ændret eller fjernet idet helhed. Alle potentielle ansøgere der kan leve op til mindstekravene opfordres til at ansøge om prækvalifikation, også i det tilfælde hvor ansøgeren ikke kan opfylde alle forhandlingskrav.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 7.2.2020 kl. 13:00 dansk tid.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (8 år), inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte over de sidste 3 år. DSB gør særligt opmærksom på, at der på grund af ydelsens natur må forventes betydelig variation i aftalens omfang og deraf følgende værdi.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgere skal være opmærksom på, at alle krav og kriterier der ikke vedrører udbuddets grundlæggende elementer eller mindstekrav, kan være genstand for forhandling, og dermed blive ændret i løbet af udbudsprocessen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020