Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 31034-2018

23/01/2018    S15

Hrvatska-Rijeka: Osigurateljne usluge

2018/S 015-031034

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vladan Mekterović
E-pošta: vladan.mekterovic@rijeka.hr
Telefon: +385 51209239
Telefaks: +385 51209202
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijeka.hr
Adresa profila kupca: https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/javna-nabava/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Rijeka Sport d.o.o. Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 73293310543
Poštanska adresa: Trg Viktora Bubnja 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: rijekasport@rijekasport.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijekasport.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini

Referentni broj: 08-00-01/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osigurava se imovina Grada Rijeke i imovina Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 098 726.34 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I – Osiguranja imovine Grada Rijeke

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Rijeka – objekti (lokacije navedene u Troškovniku); Veli Lošinj – odmaralište „Vila Doris”; Stara Sušica – zgrada odmarališta „Villa” i objekt Dvorac.

II.2.4)Opis nabave:

Osiguranje imovine Grada Rijeke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Efikasnost rješavanja šteta / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluge / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II – Osiguranje imovine Rijeka sporta d.o.o.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Osiguranje imovine Rijeka sporta d.o.o.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Efikasnost rješavanja šteta / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluge / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 209-433758
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Croatia osiguranje d.d.
Nacionalni registracijski broj: 26187994862
Poštanska adresa: Vatroslava Jagića 33
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kontakt.centar@crosig.hr
Telefon: +385 16332000
Telefaks: +385 16332020
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 747 563.02 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Croatia osiguranje d.d.
Nacionalni registracijski broj: 26187994862
Poštanska adresa: Vatroslava Jagića 33
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kontakt.centar@crosig.hr
Telefon: +385 16332000
Telefaks: +385 16332020
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 400 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 351 163.32 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/01/2018