Varer - 35768-2020

Submission deadline has been amended by:  106472-2020
24/01/2020    S17

Danmark-Kolding: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 017-035768

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard
E-mail: cjb@hansenberg.dk
Telefon: +45 28455560
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122128637.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122128637.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122128637.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af catering (fødevarer)

Sagsnr.: 91149
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af cateringvarer til 39 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.

Udbuddet vedrører både konventionelle og økologiske varer og omfatter følgende kategorier:

— Kolonial og frost, herunder brød og kager, drikkevarer, mejerivarer,

— Fersk kød,

— Fersk fisk,

— Frisk frugt og grønt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 272 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15100000 Animalske produkter, kød og kødprodukter
15200000 Tilberedt og konserveret fisk
15300000 Frugt, grøntsager og lignende produkter
15400000 Animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer
15500000 Mejeriprodukter
15600000 Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1.6.2020 til og med den 31.5.2022 med mulighed for, at ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

Der er tale om en rammeaftale med én leverandør. Den samlede indkøbsmængde forventes for en 1-årig periode at udgøre i alt 68 391 022 DKK.

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forvende omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet (herefter kaldet Ordregiver):

AMU Hoverdal

IBC International Business College

AMU SYD

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

AMU Vest

Kold College

Asmildkloster Landbrugsskole

Kolding Gymnasium

Business College Syd

Kolding HF & VUC

Bygholm Landbrugsskole

Køge Handelsskole

Campus Vejle

Learnmark

CELF

Rosborg Gymnasium og HF

College 360

Roskilde Tekniske Skole

Dalum Landbrugsskole

Rødkilde Gymnasium

Erhvervsakademi MidtVest

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Erhvervsakademi SydVest

Skive College

EUC Lillebælt

Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

EUC Nord

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

EUC Sjælland

Svendborg Gymnasium

Grindsted Landbrugsskole

Syddansk Erhvervsskole

Gråsten Landbrugsskole

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Haderslev Handelsskole

Varde Handelsskole & Handelsgymnasium

Hnasenberg

Aarhus HF & VUC

Herningsholm Erhvervsskole

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 272 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option om forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option om forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved rammeaftalens start.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Forsikringssummen skal være på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Referencerne skal være udført af den tilbudsgivende virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at en reference er sammenlignelig skal nedenstående krav være opfyldt:

- Referencen skal angå levering af cateringvare,

- Referencen skal vedrøre minimum 20 leveringssteder,

- Referencen skal have en samlet værdi 30 000 000 DKK pr. år eller derover.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4. år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2020