Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 37844-2021

26/01/2021    S17

Španjolska-Alicante: Radovi na proširenju kampusa EUIPO-a u Alicanteu

2021/S 017-037844

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante
NUTS kod: ES521 Alicante/Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na proširenju kampusa EUIPO-a u Alicanteu

Referentni broj: AO/012/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog nadmetanja dodjela izravnog ugovora za provedbu radova proširenja kampusa EUIPO-a koji će se provoditi na temelju projekta uključenog u tehničke specifikacije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 544 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante/Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sede de la EUIPO, avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPAIN.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je te akcije, među ostalim, preusmjeriti postojeće usluge kojima se ometa proces provedbe planiranih radova, izgraditi novu kabinu za kontrolu pristupa na početku ceste, sagraditi novu zaštitnu ogradu u skladu s postojećom na preostalom dijelu kampusa, urbanizirati ulicu i terene te krajobraz na ostatku zemljišta.

Zbog uključenosti u druge ugovore EUIPO-a, sljedeći su zadaci isključeni iz ovog nadmetanja:

— upravljanje projektom i/ili tehničko upravljanje,

— koordinacija zdravlja i sigurnosti.

Ugovaratelj bi trebao provoditi radove imajući na umu ekološke smjernice EUIPO-a, kao i svih zahtjeva određenih u projektu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 544 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 44
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Dana 3. veljače 2021. u 11 sati (GMT+1) posjet na lokaciji održat će se u prostorijama EUIPO-a na adresi Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

Najviše dva predstavnika po ponuditelju mogu sudjelovati. Iz sigurnosnih razloga ponuditelj treba dostaviti puna imena i brojeve osobnih iskaznica predstavnika najmanje dva radna dana unaprijed na adresu procurement@euipo.europa.eu.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

— upis u relevantni obrtni ili strukovni registar koji su izdala nadležna tijela države,

— posebno odobrenje kojim se gospodarskom subjektu dopušta izvođenje ugovora ove vrste u državi njegova osnivanja. Prije nego što javni naručitelj potpiše ugovor, gospodarski subjekt s kojim je sklopljen ugovor treba dostaviti dokaz o registraciji u Registru klasificiranih ugovaratelja i poduzeća (Registro de Contratiste y Empresas classificadas – REA).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Prostorije EUIPO-a na adresi Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

Ako zbog zdravstvene situacije posjetitelji ne smiju ući u prostorije, otvaranje se može održati videokonferencijom, a predstavnici koji su potvrdili svoje sudjelovanje bit će obaviješteni o tome kako joj pristupiti.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zahtjevi za sudjelovanje (ograničeni na jednu osobu po ponuditelju) moraju biti dostavljeni na na sljedeću adresu e-pošte: procurement@euipo.europa.eu i sadržavati ime i prezime te broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje tri radna dana unaprijed.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/01/2021