Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 39254-2020

27/01/2020    S18

Hrvatska-Varaždin: Medicinske naprave

2020/S 018-039254

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ljubica Božić
E-pošta: nabava@vzz.hr
Telefon: +385 42390527
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazdinska-zupanija.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme

Referentni broj: 01/16-2019/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava, isporuka, montaža, stavljanje u punu funkciju medicinsko – tehničke opreme te usluge edukacije za korištenje opreme osoblja za potrebe Doma zdravlja Varaždinske županije i primarne zdravstvene zaštite.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 725 452.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Varaždinska županija prema prilogu VIII

II.2.4)Opis nabave:

Nabava, isporuka, montaža, stavljanje u punu funkciju medicinsko – tehničke opreme te usluge edukacije za korištenje opreme osoblja za potrebe Doma zdravlja Varaždinske županije i primarne zdravstvene zaštite.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“,

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 125-304876
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/01/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Media d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 96725652983
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 65 a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: info@media-instrumenti.hr
Telefon: +385 16593233
Telefaks: +385 16593255
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 771 040.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 725 452.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

10 dana sukladno članku 406. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2020