Usluge - 39931-2019

28/01/2019    S19    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Obnovljivi izvori grijanja prostora u okviru revidirane Direktive o energiji iz obnovljivih izvora

2019/S 019-039931

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-TENDER-2018-494@EC.EUROPA.EU

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Obnovljivi izvori grijanja prostora u okviru revidirane Direktive o energiji iz obnovljivih izvora

Referentni broj: ENER/C1/2018-494
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora procjena potrošnje topline u zgradama (grijanje prostora i opskrba toplom sanitarnom vodom), usporedni pregled scenarija dekarbonizacije topline obnovljivim izvorima energije i drugih mogućnosti dekarbonizacije topline i preporuka skupa puteva i mogućnosti s ciljem osiguranja prilagodljivih puteva dekarbonizacije topline i mogućnosti za različite europske geografije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će biti izvršeni u objektima izvoditelja. Sastanci između izvoditelja i Komisije održat će se u prostorima Komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

− utvrditi trenutnu potrošnju za grijanje prostora u zgradama (stambene, tercijarne, industrijske),

− pregled grijanja prostora i obnovljivih tehnologija grijanja prostora,

− utvrditi troškove grijanja fosilima (trenutne glavne tehnologije fosilnog grijanja) obnovljivim tehnologijama grijanja prostora, e-gorivima i H2 te električnom energijom koja pokriva LCOH, troškove životnog ciklusa i učinkovitost primarne energije,

− opisati sektor grijanja prostora u pojedinim državama članicama EU-a i pružiti usporedni pregled sektora grijanja prostora u EU-u,

− uspostaviti osnovu (serije podataka) za modeliranje opskrbe toplinskom energijom kao osnovu za komparativnu analizu grijanja prostora i mogućnosti opskrbe toplinskom energijom (osnova),

− modeli scenarija za dekarbonizaciju grijanja prostora obnovljivim izvorima topline (geotermalna, solarna toplina, biomasa, ambijentalna energija) utvrđujući njihove troškove, potrebe ulaganja, korištenje primarne energije i njihove prednosti u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova i uštede energije; uspostaviti isplativu ravnotežu između toplinske izolacije i obnovljivih izvora energije,

− modeli scenarija za dekarbonizaciju opskrbe toplinom e-gorivima (plinoviti i tekući), H2om, elektrifikacijom utvrđujući njihove troškove, potrebe ulaganja, primarne potrošnje energije i njihove koristi u pogledu smanjenja stakleničkih plinova i uštede energije,

− modeli scenarija za mogućnosti dekarbonizacije topline s centraliziranim grijanjem kao instrumentom koji omogućuje isporuku obnovljivih izvora energije i drugih mogućnosti opskrbe toplinom za dekarboniziranje (otpadna toplina i obnovljiva električna energija), utvrditi njihove troškove, uključujući troškove infrastrukture, potrebe ulaganja (u infrastrukturu i proizvodnju), primarnu i konačnu upotrebu energije, te njihove koristi u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova i uštede energije,

− usporediti scenarije za mogućnosti opskrbe obnovljivom toplinom s osnovnim i alternativnim scenarijima dekarbonizacije opskrbe toplinom u zgradama, uključujući povećanom izolacijom, e-gorivima (plinovitih i tekućina), H2om, elektrifikacijom; usporediti scenarije proširenja daljinskog grijanja s osnovnim scenarijem i scenarijima dekarbonizacije topline (obnovljivi izvori i drugo), gdje je udio centralnog grijanja nepromijenjen u odnosu na početnu vrijednost,

− definirati uvjete izvedivosti za primjenu obnovljivih i dekarboniziranih grijanja u zgradama koje obuhvaćaju promjene u opremi za grijanje (tehnički sustavi za grijanje), promjene u strukturi zgrade; promjene u dekarboniziranim lancima opskrbe gorivom/izvorima; energetske infrastrukture (električna energija, plin, alternativna goriva, daljinsko grijanje) i podržavanje regulatornog okvira koji se odnosi na lanac opskrbe gorivima/izvorima energije za grijanje, građevinskim propisima; lanac nabave opreme, (gradsko/općinsko), prostorno planiranje i druge gradske/općinske uredbe,

− odrediti regulatorne uvjete za energetske zajednice za obnovljivu toplinu,

− organizirati radionice za savjetovanje s dionicima,

− predstaviti rad, predmete isporuke i rezultate na sastancima, uključujući s državama članicama i na regionalnim forumima za suradnju na području obnovljivih izvora energije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radni program Obzor 2020. za 2018.–2020

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/04/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/04/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji mogu sudjelovati na sastanku, ali ih može predstavljati samo 1 osoba. Na kraju javnog otvaranja ponuda, predsjedatelj odbora za otvaranje ponuda objavit će ime ponuditelja i odluku o prihvatljivosti svake zaprimljene ponude. Cijene navedene u ponudama neće biti objavljene.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o rezultatu nadmetanja ili, u suprotnom, od datuma na koji je podnositelj žalbe primio predmetne okolnosti na znanje. Upućivanjem žalbe Europskom ombudsmanu ovaj se rok ne obustavlja i ne započinje novi rok za podnošenje žalbe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/01/2019