Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 40642-2022

25/01/2022    S17

Hrvatska-Varaždin: Dizelsko gorivo

2022/S 017-040642

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Cindori
E-pošta: jcindori@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA DIZEL GORIVA

Referentni broj: E-VV-9/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09134200 Dizelsko gorivo
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je DIZEL GORIVO - EURODIZEL BS prema popisu vrste i količine navedene u prilogu obrasca Troškovnik za nabavu goriva u 2021. godini (Obrazac 1.).

Ponuđeno gorivo mora zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kakvoći goriva i drugim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke goriva naručitelju.

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku (Obrazac 1.).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 190 400.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09134200 Dizelsko gorivo
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke su benzinske postaje ponuditelja na području Republike Hrvatske, s time da ponuditelj mora omogućiti opskrbu dizel gorivom na benzinskim postajama unutar 7 kilometara cestovne udalje

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je DIZEL GORIVO - EURODIZEL BS prema popisu vrste i količine navedene u prilogu obrasca Troškovnik za nabavu goriva u 2021. godini (Obrazac 1.). Ponuđeno gorivo mora zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kakvoći goriva i drugim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke goriva naručitelju.Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku (Obrazac 1.).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj benzinskih postaja unutar 7 kilometara cestovne udaljenosti od ulaza u gospodarsko dvorište Naručitelja na adresi Dravski nasip 21, 42000 Varaždin / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 196-508402
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

NABAVA DIZEL GORIVA

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
20/12/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PETROL d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75550985023
Poštanska adresa: Oreškovićeva 6H
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
Internetska adresa: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 400 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 190 400.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/01/2022