Tjenesteydelser - 42030-2020

28/01/2020    S19

Danmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 019-042030

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk
Telefon: +45 41858285
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk/bu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ynehlisfhf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Modernisering af Skovvangskolen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivningsopgaven indeholder i idefasen en helhedsplanlægning med henblik på at belyse 3 scenarier.

Totalrådgiver skal udarbejde et idéoplæg i form af pædagogisk programmering og helhedsplan for skovvangskolen for udbygning til en fuld 4 sporet skole.

Helhedsplanen skal indeholde og sammenfatte undersøgelser af eksisterende forhold samt overordnet redegørelse for omfang og behov nybyggeri/ tilbygning.

Den pædagogiske programmering og helhedsplan skal indeholde et samlet budget for opgavens realisering, herunder et skøn over byggeudgifter, bygherreleverancer, omkostninger, uforudseelige udgifter mv. Herunder delbudgetter for realisering af scenarie 1 – 2 og 3 jf. opgavebeskrivelsen.

Skovvangskolen kan ikke ombygges med mindre skolen brandsikres, derfor skal dette som minimum håndteres og løses som udgangspunkt for øvrige pædagogiske og tekniske moderniseringer. Byggearbejdet kan udføres i etaper.

Aarhus Kommune lægger vægt på, at personale og brugere bliver inddraget.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Skovvangskolen

Skovvangsvej 150,

8200 Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til II.1.4 samt udbudsmaterialet der er tilgængeligt på iBinder.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ynehlisfhf

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 35
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed kan forlænges ved realisering af scenarie 2 eller 3.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt Aarhus Kommune modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, udvælger Aarhus Kommune de 5 ansøgere, som — ud over hensynet til en optimal konkurrence —vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer, jf. afsnit III.1.3), og dermed den dokumenterede erfaring fra tilsvarende/sammenlignelige projekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet der er tilgængeligt på iBinder. Se opgavebeskrivelsen.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ynehlisfhf

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal vedlægge følgende:

- Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del ll. A,

- Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll. B.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt. 4 (Egenkapital/Finansielle nøgletal) samt resultat efter skat (øvrige økonomiske og finansielle krav).

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i de 3 senest disponible regnskabsår dokumentere positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del lV, punkt C:

Ansøger skal ved ansøgningen om prækvalifikation demonstrere, at have de for den udbudte opgave nødvendige erfaringer og kompetencer for såvel helhedsplaner, projektering som opfølgning i udførelsesfasen.

Ansøger bedes vedlægge følgende:

Beskrivelse af ansøgers (ansøger-teamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med rådgivning på tilsvarende/sammenlignelige projekter - indenfor renovering og modernisering af skolebyggeri, udført indenfor de seneste 3 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Der ønskes oplysninger om maksimalt 8 væsentlige referencer for ansøgerteamet som helhed. De 8 referencer skal repræsentere ansøgerteamets kompetencer som helhed.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

Grundet eESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 8 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag i PDF format, som vil blive taget i betragtning.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsfasen håndteres på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.dk). Interesserede ansøgere skal følge nedenstående procedure for at tilgå udbudsmaterialet og fremsende prækvalifikations ansøgningen:

Udbudsmaterialet kan tilgås via iBinder på følgende link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ynehlisfhf

Her opretter virksomheden sig som bruger (eller benytter en allerede eksisterende bruger på iBinder).Ansøgningen om prækvalifikation skal uploades på ovenstående link.

Husk at navngive dokumentet, så det kan aflæses på filnavnet, hvad den enkelte fil indeholder. Ved eventuelle spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til www.ibinder.dk

Alle har fri adgang til iBinders support på TF 8988 7830 eller support@ibinder.dk Det er gratis for ansøger at få login til iBinder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020