Tjenesteydelser - 43380-2019

29/01/2019    S20    Tjenesteydelser - dynamisk indkøbssystem - Begrænset udbud 

Danmark-Aarhus: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel

2019/S 020-043380

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Fuglsang Agerbo
E-mail: sufa@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Aarhus Kommune tilbyder alle dagtilbud børnene et dagligt sundt frokostmåltid, medmindre forældrene eller bestyrelsen har fravalgt frokostmåltidet. Dagtilbuddene har ansvaret for at organisere frokostmåltidet, og det er dermed op til det enkelte dagtilbud at beslutte, om de fx ønsker at tilberede maden selv, eller om de - under hensyn til eksisterende regler herfor – ønsker at få maden leveret udefra. Til dette formål etableres der et dynamisk indkøbssystem, hvori konkrete indkøb af ”levering af frokostmåltider til dagtilbud” vil blive udbudt som et miniudbud for en periode ad gangen. De efterfølgende miniudbud omfatter de dagtilbud, som ønsker at få maden leveret udefra fra en ekstern leverandør. Det er udelukkende frokostmåltidet, inklusiv levering, der kan bydes på.

Det dynamiske indkøbssystem har som udgangspunkt en varighed på 6 år. Aarhus Kommune kan ved en ændringsbekendtgørelse forkorte det dynamiske indkøbssystems løbetid eller helt bringe systemet til ophør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 1: Kvalitet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55523000 Catering til andre virksomheder eller institutioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I kategori 1, under det dynamiske indkøbssystem, tildeles rammeaftale den tilbudsgiver, der afgiver det for Aarhus Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet "Kvalitet". Prisen per barn per måltid er på forhånd fastsat af Aarhus Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 100
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Eventuel forlængelse af det dynamiske indkøbssystem besluttes når systemet har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 2: Kvalitet og pris

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55523000 Catering til andre virksomheder eller institutioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I kategori 2, under det dynamiske indkøbssystem, tildeles rammeaftale den tilbudsgiver, der afgiver det for Aarhus Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra kriterierne "Kvalitet" og "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Eventuel forlængelse af det dynamiske indkøbssystem besluttes når systemet har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerens personlige forhold: Ansøgningen skal indeholde en udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, i hvilket omfang ansøger har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 2 prækvalifikation. Denne formular skal benyttes.

Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Ansøgning vedlægges dokumentation for ansøgers positive egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, eksempelvis i form af regnskabsoplysninger. Regnskabsoplysninger skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder arbejdsklausul samt uddannelsesklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem, DIS.

1) Teknik:

Det dynamiske indkøbssystem, DIS, etableres på det elektroniske udbudssystem Ethics, der tilgås via Internettet. Ethics kan tilgås via PC fra alle almindelige webbrowsere.

Der stilles ikke særlige tekniske krav for at tilgå Ethics, der derfor er åben for alle interesserede leverandører.

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet rettes til Ethics support på tlf. 7022 7007 eller mail info@innovasion.dk

2) Tilmelding til DIS:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og etablering af systemet skal derfor i udbud, efter udbudsproceduren begrænset udbud.

Det dynamisk indkøbssystem er opdelt i 2 kategorier, og til begge kategorier er der stillet egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget i kategorierne på systemet.

2.1. Udbud af DIS:

Når DIS etableres via udbud, foregår det som et begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-etablering i Ethics. I forbindelse med det udbud, der gennemføres for at etablere systemet, skal tilbudsgiverne således aflevere dokumentation for, at de lever op til kravene om egnethed.

2.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/homepage og herefter ansøger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres dokumentation for, at de lever op til kravene om egnethed.

3) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at blive / være optaget i DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør i DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet. Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse i systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene.

Leverandøren er altid forpligtet til, på ordregivers anmodning, at levere fornyet dokumentation på, at de lever op til egnethedskravene.

4) Hvordan foretages konkrete indkøb gennem DIS?

Aarhus Kommune vil, når et konkret indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for den eller de kategorier, man er optaget i. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at afgive tilbud på gennem systemet.

Alle processer foregår elektronisk og gennem udbudssystemet Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverensunderretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2019