Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 44774-2019

Prikaži smanjeni prikaz

29/01/2019    S20

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja oružja i oružnih sustava

2019/S 020-044774

Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti

Usluge

Direktiva 2009/81/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Nacionalni registracijski broj: 66486182714
Poštanska adresa: Kralja Zvonimira 12
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalni sektor za postupke javne nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Milan Sučić

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019%2fS+018-0002518

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Obrana
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Generalna revizija tenkova M84 (svi modeli)
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 3: Usluge obrane, usluge vojne obrane i usluge civilne obrane
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostor izvršitelja usluge Đuro Đaković, Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod, HRVATSKA.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Usluga Generalne revizije tenkova M84 (svi modeli).
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50840000 Usluge popravaka i održavanja oružja i oružnih sustava

II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Obrazloženje odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije (SLEU)
Direktiva 2009/81/EZ
1) Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave u SLEU u skladu s člankom 28. Direktive 2009/81/EZ
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda, ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom: ograničenom postupku
Sve dostavljene ponude u provedenom otvorenom postupku, ograničenom postupku ili natjecateljskom dijalogu bile su nepravilne ili neprihvatljive. U pregovaranje su uključeni samo oni ponuditelji koji nisu isključeni i čije ponude zadovoljavaju uvjete sposobnosti: ne
Rokovi određeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak s prethodnom objavom nespojivi su sa žurnošću prouzrokovanom krizom: ne
Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj/naručitelj nije mogao predvidjeti prema striktnim uvjetima navedenim u odgovarajućoj Direktivi: ne
Ugovor (radovi, roba, usluge) može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt iz sljedećih razloga: tehnički
Ugovor se odnosi na usluge istraživanja i razvoja osim onih navedenih u članku 13. Direktive 2009/81/EZ: ne
Dotični proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Dodatni radovi/isporuke/usluge koji se nabavljaju prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Roba koja kotira i nabavlja se na burzi robe: da
Kupnja robe po posebno povoljnim uvjetima
Novi radovi/usluge koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova/usluga i koji se nabavljaju prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Ugovor u vezi s pružanjem usluge zračnog i pomorskog prijevoza za oružane snage države članice koje su razmještene ili će biti razmještene u inozemstvu, prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
UR-201-18-177
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: UG-201-18-0530 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Generalna revizija tenkova M84 (svi modeli)
V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 0
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.
Nacionalni registracijski broj: 68807280553
Poštanska adresa: Dr. Mile Budaka 1
Mjesto: Slavonski Brod
Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: marketing@ddsv.hr
Telefon: +385 35446045
Telefaks: +385 35444880

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 8 000 000,00 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 9 994 500,00 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
24.1.2019