TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 46908-2023

24/01/2023    S17

Danmark-Taastrup: Kontormøbler

2023/S 017-046908

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af telefonbokse/mødebokse/stillezonebokse

Sagsnr.: 00004864.0
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39130000 Kontormøbler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB udbyder her indkøb af såkaldte telefonbokse/mødebokse/stillezonbokse til hhv. 1- og til 2-eller flere personer. Der forventes til start indkøbt ca. 40 enkeltbokse og ca. 15 2-eller-flere-personers bokse. Der udbydes en rammeaftale, hvori der i den samlede aftaleperiode og evt. forlængelsesperiode kan tilkøbes yderligere eksemplarer.

Information om opgaven kan findes i de til udbuddet relaterende bilag.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39153000 Møbler til mødeværelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Tåstrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB udbyder her indkøb af såkaldte telefonbokse/mødebokse/stillezonbokse til hhv. 1- og til 2-eller flere personer. Der forventes til start indkøbt ca. 40 enkeltbokse og ca. 15 2-eller-flere-personers bokse. Der udbydes en rammeaftale, hvori der i den samlede aftaleperiode og evt. forlængelsesperiode kan tilkøbes yderligere eksemplarer og der er mulighed for indgåelse af evt. serviceaftale efter udløb af garanti.

Information om opgaven kan findes i de til udbuddet relaterende bilag.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ønsker at kunne indkøbe yderligere op til 15 stk 1-personers boks og 5 bokse til 2-eller-flere-personer. Ligeså ønskes der mulighed for tilkøb af serviceaftale efter udløb af garantiperiode.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 185-525142
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indkøb af telefonbokse/mødebokse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/01/2023
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via EU-Supply. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Interesserede bedes holde sig orienteret via EU-Supply.Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på telefon(+45) 70 20 80 14.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via EU-Supply. Ordregiver henviser til tidsplan for spørgsmål og øvrige frister i bilag 2.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den se-neste uploadede udgave være den gældende.

Ansøger skal som ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Det er ikke nøvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende [ansøger/tilbudsgiver], der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår af bilag H.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på dels markedsdialog og dels indhentede erfaringer med tidligere begrænsede køb af telefonbokse. Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er estimeret til at udgøre ca. DKK 11.000.00. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på dels markedsdialog og dels erfaring med et mindre antal indkøbte bokse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

Ordregiver kan anmode ansøger om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgning efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Der gøres opmærksom på at dette ikke kan medføre at Tilbudsgiver får anledning til at afgive en ny ansøgning eller et nyt tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2

, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023