Usluge - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgija-Bruxelles: Nabava i ugradnja opreme za opću sigurnost na lokacijama Europskog parlamenta u Bruxellesu (grupa 1) Strasbourgu (grupa 2) i Luxembourgu (grupa 3)

2020/S 022-046970

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Direction générale Sécurité et Protection (DG SAFE)
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Unité 'Budget'
E-pošta: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i ugradnja opreme za opću sigurnost na lokacijama Europskog parlamenta u Bruxellesu (grupa 1) Strasbourgu (grupa 2) i Luxembourgu (grupa 3)

Referentni broj: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50600000 Usluge popravaka i održavanja obrambenih i sigurnosnih sredstava
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj ugovor obuhvaća:

— stavljanje na raspolaganje kvalificiranih ljudskih resursa za realizaciju zadaća koje se odnose na održavanje i svakodnevno ažuriranje opreme, instalacija i materijala tipa I, kao na pomoć u eksploataciji/korištenju zaštitne opreme i instalacija,

— održavanje opreme, instalacija i materijala tipa II (opće održavanje) uz obvezno osiguravanja uspješnih ishoda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje i korištenje instalacija opće zaštite na lokaciji Europskog parlamenta u Bruxellesu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50610000 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Stavljanje na raspolaganje kvalificiranih ljudskih resursa za realizaciju zadaća koje se odnose na održavanje i svakodnevno ažuriranje opreme, instalacija i materijala tipa I, kao na pomoć u eksploataciji/korištenju zaštitne opreme i instalacija.

Održavanje opreme, instalacija i materijala tipa II (opće održavanje) uz obvezno osiguravanja uspješnih ishoda.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje ne treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje i korištenje instalacija opće zaštite na lokaciji Europskog parlamenta u Strasbourgu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50610000 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Strasbourg.

II.2.4)Opis nabave:

Stavljanje na raspolaganje kvalificiranih ljudskih resursa za realizaciju zadaća koje se odnose na održavanje i svakodnevno ažuriranje opreme, instalacija i materijala tipa I, kao na pomoć u eksploataciji/korištenju zaštitne opreme i instalacija.

Održavanje opreme, instalacija i materijala tipa II (opće održavanje) uz obvezno osiguravanja uspješnih ishoda.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje ne treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje i korištenje instalacija opće zaštite na lokaciji Europskog parlamenta u Luxembourgu

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50610000 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luksemburg.

II.2.4)Opis nabave:

Stavljanje na raspolaganje kvalificiranih ljudskih resursa za realizaciju zadaća koje se odnose na održavanje i svakodnevno ažuriranje opreme, instalacija i materijala tipa I, kao na pomoć u eksploataciji/korištenju zaštitne opreme i instalacija.

Održavanje opreme, instalacija i materijala tipa II (opće održavanje) uz obvezno osiguravanja uspješnih ishoda.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

Usluge tipa I — instalacije i oprema koje ne treba održavati i nadzirati korištenjem alata, metoda i uređaja dostupnih u Parlamentu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidi dokumentaciju za nadmetanje

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidi dokumentaciju za nadmetanje

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/03/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Bruxelles.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/01/2020